27/10/15

Svimez. Pib in crèschida pro su meridione, ma in pare cun sa povertade

de Maurìtziu Sale

Deretos publicpolicy.it Url imàgine

Cando sos polìticos nch'acabbant su ite nàrrere, intrant in giogu sos economistas e cando fintzas a custos lis fartant sos argumentos, intrat sa sièntzia istatìstica. Duncas si unu cheret gherrare cun sos nùmeros, bastat un'ograda - mancu funduda meda - a sos datos de su Svimez e nch'est in batàllia. Semper e cando - b'at de nàrrere - dae su 2005 a su 2008 sos pòberos assolutos non nche crompiant a sos 2milliones, giai tzifra de derrota natzionale e in su 2013-2014 nche sunt colados a 4milliones o barda.

«A un'ala, in su meridione de s'Itàlia, dae semper su chirru prus mìseru - narant sos raportos - a pustis de sete annos b'at àpidu una crèschida de su 0,1% de su Pib. A s'àtera però - acrarit semper su Svimez - su Sud est semper prus pòberu: su 62% (de sos tzitadinos nda) balàngiat màssimu su 40% de su rèdditu mesanu. A cajone de sa crisi - agiunghent sos raportos de su 2015 - sa povertade estrema, in Itàlia est prus chi no a su dòpiu. Pagu prus o mancu in totue, siat in su tzentru-sud, siat in su tzentru-nord».

Pro su Svimez sa resone de sa crèschida de su Pib - chi, ammentemus·lu, in su meridione est in pessu de su 0,1% - nch'est totu in s'aumentu de sos consumos. «Sos consumos finales ant a crèschere, istimamus finas a su 1,3% in su tzentru-nord e a su 0,8% in su tzentru-sud. In aumentu finas sos investimentos fissos brutos, unu +2% de totale natzionale, otènnidu dae sa mèdia intre su 2,5% de su tzentru-nord e su 0.5% de su tzentru-sud. Si totu custu at a èssere cunfirmadu - sutalìniat - si diat arressare s'àndala negativa de sos investimentos fissos brutos cumintzada in su 2007. Pro su chi pertocat su traballu e s'ocupatzione, si previdit una crèschida natzionale de unu +0,8%, semper nùmeru mesanu intre su +0,9% de su tzentru-nord e su +0,6% de su tzentru-sud». 

Nùmeros istrìgiles, belle incuantificàbiles. Ma su Svimez est animosu e nât chi finas in su 2016, su meridione at a sighire a crèschere. Siat in contu de Pib, siat in contu de consumos. Sos datos nos assègurant difatis chi - in su 2016 - su Pib natzionale cumplessivu at a crèschere de su 1,3%. Mèdia otènnida intre su 1,5% nordista e su 0,7 sudista.

Chie leghende nch'at barigadu - sende galu biu e in salude - sa batàllia de sos nùmeros, s'at a èssere sapidu de cantu a pagu servat a los connòschere e a los isgranare che rosàriu. A dae chi semper prus pessones sunt suta su livellu de subravivèntzia. E a dae chi sa salude e sas curas sunt menguende in pare cun sa cussèntzia chi nos potzamus sarvare e chi lis potzamus lassare in erèntzia unu venidore sulenu a fìgios nostros.