31/10/15

“Trident Juncture”, oe in Casteddu sa Sardigna contra a s'ocupatzione militare

de Màuru Piredda

Casteddu. Deretos sa gazeta
Sa Sardigna contra a s'ocupatzione militare at manifestadu oe in Casteddu s'arrennegu suo pro s'ùrtimu corfu retzidu: sa manovra "Trident Juncture", cunsiderada dae is ambientes de sa Nato comente sa prus manna dae is tempos de sa Gherra frita e chi at a durare finas a su 6 de onniasantu interessende finamentas is territòrios de is istados ispanniolu e portughesu.


Is fortzas armadas de chelu (cun 200 aèreos de gherra), de terra (36mìgia òmines) e de mare (60 naes) de 28 paisos sunt isperimentende armas e istrategias pro intervènnere in cada chirru de su globu nointamen sa Nato siat nàschida comente un'alleàntzia defensiva pro parare petorras a su chi tando fiat su "perìgulu sovièticu".

«Sa Nato si cunformat a is minetzas noas», aiant naradu is ufitziales durante sa tzerimònia inaugurale in s'aeroportu de Tràpani-Birgi (sede de su de 37 istormos de s'aeronàutica militare italiana) in Sitzìlia. «Cada die - aiat annantu su vitze segretàriu Alexander Vershbow - ddoe at unu disafiu nou e devimus èssere prontos a ddu cuntrastare. Cun "Trident Juncture" amus a mustrare chi sa Nato est a tretu de si defensare dae cale si siat minetza».

Un'ograda a s'iscenàriu internatzionale nos podet agiuare in contu de minetzas, chi a sa segura non sunt petzi is jiadistas de s'istadu islàmicu ma fintzas sa Rùssia, chi, a banda de is punnas suas in s'oriente mesanu, a is islamistas lis est dende ite peleare.

Sa manifestatzione de oe, organizada dae sa Mesa de sa paghe a pustis de sa martza Làconi-Gèsturi, est agabbada cun s'apellu a su presidente de sa Giunta, Frantziscu Pìgliaru, a tales chi abèrgiat una tratativa cun su guvernu italianu pro nche liberare s'ìsula dae is tzerachias militares.

Martis su 3 de onniasantu ddoe at a àere un'àtera manifestatzione in Teulada (su logu in ue si sunt acumprende is operatziones de sa "Trident") ammaniada dae sa rete "No bases ne inoghe ne in aterue" e dae su "Comitadu de is istudiantes contra a is bases".

Manifestatzione cundida dae unos binti de avisos emìtidos dae sa Cuestura pro àteros e tantos ativistas antimilitaristas a pustis de un'ispetzione in Porto Pino. «Custas minetzas - si leghet in unu comunicadu de "Sa domu", s'istudentadu casteddaju ocupadu - no ant a cumpromìtere sa partetzipatzione nostra a is addòbios pranificados e no ant a limitare sa libertade nostra de passigiare o de mustrare dissensu in is logos in ue s'ammàniat sa gherra».

Non mancant is protestas in Itàlia (in Sitzìlia ma fintzas in Nàpoli, in ue est ativu unu cumandu de is esertzitatziones), in Ispànnia e in Portugallu. In su paisu lusitanu su Partidu comunista aiat in su programa suo s'essida dae sa Nato (puntu minadu dae sa prospetiva, galu bia, de unu guvernu cun in sotzialistas).