09/11/15

Adiosu a Luciano Gallino. Grandu sotziòlogu e òmine de primore

Pàrrere de Maurìtziu Sale

Deretos Ansa. URL imàgine

A 88 annos e cun una vida prena comente a sa chi at bìvidu Luciano Gallino, unu si nche diat pòdere finas mòrrere cun sa seguresa de àere lassadu un'erèntzia de printzìpios morales e polìticos sena làcanas. B'at ite s'arrichire finas petzi leghende sos pensamentos chi at lassadu iscritos in àeras, sena trata peruna, sena càlamu e sena pabiru. «Nemos si nch'at a derrùere mai, si bi reventit dae perisse e in perisse a mantènnere bia s'idea chi totu su chi EST podet ÈSSERE diferente». E sa sua prus chi no un'idea fiat un'ossessione chi l'at acumpangiadu fitiana pro totu sa vida: a chircare s'ecuidade intre òmines.
 
At bìvidu e singiadu at un'època transeunte e mudadora. Connotu at sos tempos de su traballu operaju e de sa luta de classe. E nch'est cròmpidu finas a sos tempos ambìguos, fartosos e tramperis de oe. Tempos in ue, cando unu si nche pòmpiat in s'ispricu, nche lughet s'imàgine sua addelevada, abbaidende a un'àtera ala e pensende a sos astros. Sìmbulu de su distacu, de sa distàntzia frita chi semus fraighende·nos intre òmines.

Moveit sos primos passos cun Olivetti e cun su progetu de una impresa responsàbile formende·si, annestrende·si e afortende·si in intro a sa pelea chi bi fiat intre Olivetti, azienda progressista e neo-comunitària e sa Fiat, impresa imbetzes autoritària e impositiva. Leadu dae sa chirca de unu raportu parìvile, ecuànime e dèghidu intre operajos e intre operajos e meres.

Assentu crìticu mantesu finas contra a sos bator guvernos de sa derrota comente los aiat tzerriados issu. Sos chi ant paradu fronte  - ma petzi a faeddos -  a sos annos de sa crisi: Berlusconi, Monti, Letta e como Renzi. Sos chi ant favoridu - a bisu suo e mancu meda suta metàfora - su corfu de Istadu de sas bancas.

«Su cuntzetu de òmine chi nch'est essidu a campu dae su neo-liberismu  - at iscritu -  tenet sa mesura morale e intelletuale de unu rellògiu a cucù». Tocat a frundire sa chirca de «s'efitzèntzia o de sa produtividade a mala bògia, pro nche cròmpere a s'ecuidade intre òmines». Tocat a nch'ammaniare unu fràigu nou pro sos giòvanos, «pro nche derrùere su tzentrismu neo-liberale chi tendet a aunire sa manca cun sa dereta: su fràigu de su dissensu». Tocat a torrare a leare in cunsideru sa bisione keynesiana, emmo, « ma dae su pòpulu e pro su pòpulu, non dae e pro sa finàntzia».

Adiosu Maistru e chi su sentidu tuo nche bàrighet sas làcanas de su malu sentidu.