24/11/15

Arriscu povertade in Sardigna, crèschida de su 5,5% dae s'annu coladu

de Màuru Piredda

www.istat.it
Is datos difùndidos dae s'Istat in contu de "arriscu de povertade e de esclusione sotziale" mustrant chi in Sardigna, dae su 2013 a su 2014, su datu pertzentuale est crèschidu dae su 32,2 a su 37,7%. Su 5,5%, est a nàrrere s'incrementu prus artu intre totus is regiones de s'istadu italianu. In fatu nostru s'Abrutzu cun su 3,1%.

Àteros logos chi sighint a mantènnere una pertzentuale prus arta in su 2014 ant mustradu imbetzes una mèngua cunforma a s'annu pretzedente: in Sitzìlia sunt colados dae su 55 a su 54,4%; in Calàbria dae su 45,6 a su 43,5%; in Basilicada dae su 48,5 a su 39,6%; in Pùllia dae su 43,6 a su 40,3%; in Campània dae su 49,8 a su 49%; in Molise dae su 44,7 a su 40,7%.

Sa mèdia italiana fiat de su 28,5% in su 2013 e de su 28,3 in su 2014.
In Sardigna creschent finamentas is livellos de "deprivatzione grae" (dae su 13,6 a su 14,7%) e de s'"intensidade bassa de traballu" (dae su 15,2 a su 19,4%).