28/11/15

Brescia-Casteddu 4-0

de Lisandru Beccu


Su Casteddu giogat petzi in su primu tempus, posca, cunditzionadu fintzas dae s'istròpiu de Dessena, si nche dormit e non si nch'ischidat prus. Sos tifosos ruju-biaitos giai bi fiant avesos a sos resurtados maduros, ma petzi cando fiant de parte. Custa borta sos òmines de Rastelli si nche sunt torrados dae Brèscia cun bator bellas innadigadas.
Su primu tempus no est mancu de nche fulliare, ca su Casteddu si movet bene e andat a curtzu a su gol in paritzas ocasiones. Su Brescia però no abarrat in dae segus e a su de noe minutos Andrea Caràcciolo si nche presentat a sa sola in dae in antis a Storari. Su portieri cun unu miràculu nche dèviat su tiru in foras. A su de 18 minutos sos sardos devent renuntziare a Dessena. Su tzentrucampista retzit unu fallu dae Coly e si falat a terra a boghes. Cambedda truncada. S'ambulàntzia nche lu leat a s'ospidale. In s'ìnteri s'àrbitru nch'at bogadu a Rastelli dae sa panchina ca fiat protestende, duncas, su Casteddu abarrat sena capitanu e sena allenadore. Su giogu torrat a cumintzare cun Tello in càmbiu de Dessena e cun sos sardos chi chircant de manovrare sa botza. In s'acabbu de sa prima fase, Pisacane at sa possibilidade de nche giùghere sos suos a su bantàgiu, ma Minelli parat.
Su segundu tempus est totu un'àtera partida, sos giogadores ruju-biaitos sunt assentes, mescamente sa defensa. Difatis, a su segundu minutu su Brescia nche colat. Andrea Caràcciolo cun unu tiru a filu de terra a su segundu palu nche marcat s'1-0. Su Casteddu non reagit e sas rundineddas torrant a marcare unu gol. Dae unu tiru de penalidade sa botza nche la collit Caràcciolo cun sa conca, bi l'arrumbat a Kupisz chi, dae pagu tretu, nche l'istichit a intro sena perunu problema. Oramai sos biancu-biaitos lombardos non si firmant prus e isfrutant sos contratacos. In unu de custos, Embalo si nch'agatat in su cugione de manca de s'àrea de penalidade. Faghet mòvere unu bete de tiru a filu de terra a su primu palu e faghet su de tres. Su portieri inoghe no at amparadu bene su palu suo, tenet totu sa neghe. In sos minutos de recùperu b'at fintzas tempus pro su de bator. Kupisz no agatat tupas in sa defensa sarda e sena isfortzu sinnat su poker.
Su Casteddu tocat chi si nche l'ismèntighet chitzo custa derrota, ca giòvia b'est sa Copa Itàlia contra a su Sassuolo.


Brescia: Minelli, Camilleri (86' Lancini), Ant. Caràcciolo, Castellini, Coly, Kupisz, Martinelli (65' H'Maidat), Manzitelli, Embalo, Geijo, And. Caràcciolo (72' Morosini).
Allenadore: Roberto Boscàglia

Casteddu: Storari, Murru, Krajnc, Ceppitelli, Pisacane, Fossati, Di Gennaro, Dessena (22' Tello), Joao Pedro (63' Farias), Giannetti (56' Sau), Melchiorri.
Allenadore: Màssimo Rastelli

Gol: 47' And. Caràcciolo, 57' Kupisz, 78' Embalo, 93' Kupisz