04/11/15

Casteddu. Unanimidade in su Consìgiu comunale pro su Sardu limba ufitziale

de Maurìtziu Sale

Deretos Comuna de Casteddu. URL imàgine

A nch'ammaniare un'Istatutu no est faina de cada die, pro cale si siat ente locale. Ca tenet, pagu prus o mancu, matessi balia costitutzionale e medas sunt sos artìculos e sos temas chi intrant in sa dibata e chi mescamente isetant su votu. Pro s'artìculu 12 b'at àpidu unanimidade e - paret - perunu anneu o impedimentu. Est s'artìculu chi nche colat su Sardu a limba ufitziale de sa Comuna de Casteddu.

Unu grandu passu a dae chi sa chistione limba - oe in die e in totu sa Sardigna - est semper prus sighida finas si semper imboligosa e a bias trampera. A otènnere resurtados istòricos comente a custu est semper cajone de giùbilu e de festa pro totu sos sardos. S'artìculu reconnoschet su bilinguismu cun sa punna de su plurilinguismu. A s'istèrrida de su testu ant traballadu su presidente Depau cun sos consigieris Carta e Murgia. In cabu a sa cummissione bi fiat Renato Serra. Su votu est istadu unànime .
 
Custu  - pagu prus o mancu - su testu de s'artìculu:

Tutela e avaloramentu de su sardu.
1) Sa Comuna amparat e valorizat su sardu, nde promovet sa difusione e s'impreu comente limba fitiana e, in particulare, in sas comunicatziones istitutzionales e cun sos tzitadinos, rispetende sas normas istabilidas dae sa Ras e dae s'Istadu.
2) Sa Comuna introduit s'impreu de sos topònimos e de sos odònimos in limba sarda, in pare cun sos in limba italiana, prevìdidos galu comente ufitziales.
3)Sa Comuna de Casteddu nche mirat in su plurilinguismu unu fatore de importu pro su chi pertocat su progressu sotziale e de richesa culturale, garantende rispetu e tutela de cada limba faeddada in tzitade promovende·nde sa connoschèntzia e s'impreu.