04/11/15

Casteddu-Vicenza 2-0

de Lisandru Beccu


Custa borta paret chi bi semus, duos gol fatos e mancu unu subidu. Tzertu, sos atacantes no ant marcadu, ma b'at pensadu àtere. Su tzentrucampu est istàbile e agiuat meda sa defensa chi si podet permìtere fintzas de si fàghere a bìdere in sos tretos de Vigorito.

Cumintzat allegra sa partida, a un'ala e a s'àtera sas iscuadras si dant ite fàghere, ma forsis su Casteddu at carchi cosa in prus. Sos tiros in porta de Pisacane, Farias e Brissa sunt indiritzados male e sos portieris lis torrant gràtzias. A su de 26 minutos però su puntègiu si nch'isblocat. Murru dae su ladus de manca faghet unu passàgiu traessu in mesu a s'àrea e Ceppitelli, brinchende·nche prus in artu de totus, cun sa conca intzertat su primu gol. 

Su Vicenza non reagit e Di Gennaro proat a aumentare su vantàgiu cun unu bete de tiru dae a tesu, chi però nch'essit a foras de unu parmu. Sas emotziones finas a como sunt bastantes pro decrarare s'acabbu de su primu tempus. In su segundu, sos biancu-rujos de Marino, peleant pro nche la paregiare, ma oe sos òmines de Rastelli non cuntzedent nudda. Su tiru de Urso nch'iscudet a sos cartellones publitzitàrios, gasi comente su de Joao Pedro a pagos metros dae sa porta aversària. Urso est torra su protagonista de unu bellu tiru dae trinta metros, ma Storari cun agigu de dificultade bi resesset a nche lu respìnghere. 

Sa segunda rete de sos casteddajos arribat in sos ùrtimos minutos. Unu bellu tiru lìberu de Di Gennaro nche serrat sa partida. Unu mìssile dae 25 metros cun s'internu mànchinu de su pee si nch'incàssiat suta de sa rugradura de sos palos. Carchi neghe la tenet Vigorito chi s'est mòvidu agigu in ritardu. Pro sos sardos est festa ca nche torrant a su primu postu de sa classìfica in pare cun su Cesena. Sàbadu arribat su Mòdena, ma non diat dèvere èssere unu problema.

Formatziones

Casteddu: Storari, Murru, Krajnc, Ceppitelli, Pisacane, Fossati, Di Gennaro, Dessena, Melchiorri (77' Cerri), Farias (65' Joao Pedro), Giannetti (70' Tello).
Allenadore: Màssimo Rastelli

Vicenza: Vigorito, D'Elia (85' Pettinari), Mantovani, Sampirisi, Laverone, Cinelli, Urso, Sbrissa (75' Vita), Giacomelli, Ràicevic, Galano (77' Gatto).
Allenadore: Pasquale Marino

Gol: 26' Pisacane, 89' Di Gennaro