27/11/15

Ci 131, abertu su tretu de Serrenti

de Lisandru Beccu

Deretos lìberos. URL imàgine

A pustis de oto annos, un'eternidade, ant torradu a abèrrere su tretu de s'istatale 131 intre sos chilòmetros 32,300 e 35,300. L'ant annuntziadu eris s'assessore de sos Traballos pùblicos Pàulu Maninchedda e su cabu de cumpartimentu de s'Anas in Sardigna Valèriu Mele. Ma no est tempus de annùntzios de bìnchida, oto annos pro acontzare 3 chilòmetros de caminu sunt medas, tropu. Su casu de Serrenti devet fàghere meledare sos responsàbiles. Sos traballos fiant cumintzados in su mese de nadale de su 2007 e nche los diant àere dèvidos acabbare in su matessi mese de su 2012. Previdiant su modernamentu, s'adeguamentu e s'eliminatzione de totu sas rugraduras a rasu. Ma de repente, unos cantos imprevistos ant rallentadu totu.

S'azienda at àpidu problemas e sa solutzione est arribada cun s'annullamentu de su cuntratu. A pustis, sos acumprimentos burocràticos si nch'ant furadu unu muntone de tempus. S'ùrtimu passàgiu, in finis, at permìtidu de fàghere un'àteru bandu, a manera de nche cròmpere fintzas a sa die de eris. Traballos acabbados. Su fatu de àere torra a disponimentu custu bìculu de caminu cuntentat a totus, ca sa chistione, cun su tempus, fiat divènnida petzi unu bisu malu. Non sunt pagos sos intzidentes e sos disàgios chi ant istorbadu sos automobilistas. Eja, sa de oe est una conchista, ma minore. Si bi pensamus, in Sardigna no amus galu unu caminu istatale dinnu de èssere mutidu gasi, su 131 deviat èssere s'artèria printzipale de s'ìsula, ma a dolu mannu nche semus a tesu meda dae su traguardu.