26/11/15

Dèsulu, sos postales ant a torrare

de Lisandru Beccu

Deretos Ansa, URL imàgine

A pustis de s'addòbiu intre s'assessore de sos Traballos pùblicos Pàulu Maninchedda, su cummissàriu de sa Provìntzia de Nùgoro Sarbana Bullitta, su sìndigu de Dèsulu Giuanne Luisi Littarru, s'assessore de s'Istrutzione pùblica de Dèsulu Màssimu Melis e su rapresentante de s'Arst Frantzisca Sulis, paret chi sa chistione de sos trasportos in sa bidda de Montanaru si nch'at a serrare in bonas.

Su problema est nàschidu unu mese a como, cando sa provìntzia ait emìtidu un'ordinàntzia chi non cunsentiat a sos mezos cun pesu superiore a 8,8 tonnelladas, de nche colare in su caminu provintziale nùmeru 7. Su motivu est chi b'at franas in totu su percursu e sa provìntzia no at dinare pro lu pònnere in seguresa. S'Arst, duncas, s'est adeguada a sas dispositziones e nch'at cantzelladu sa bidda dae sas destinatziones suas. Sos pendulares si nche sunt àpidos dae una die a s'àtera sena su servìtziu primàrgiu issoro, chi lis garantiat de andare a iscola o a traballare.

Est tando chi, sos istudiantes in pare cun sos mannos, ant detzisu de ocupare a manera simbòlica sa Comuna, manifestende su deretu a s'istùdiu. A su chi narat unu rapresentante de sos genitores, sa comuna at a abarrare ocupada finas a cando sos pitzocos no ant a pòdere biagiare cun sos mezos pùblicos.

In sa riunione de eris, sa Regione at agatadu sas resursas pro acontzare su caminu. 800mìgia èuros chi ant a èssere impreados giai dae sas dies imbenientes. Comuna, Regione e s'Arst ant a intervènnere cadaunu cun sas cumpetèntzias chi los pertocant. Su sìndigu at naradu chi b'ant a chèrrere nessi ses meses pro bìdere sos primos resurtados, duncas a su momentu at a tocare de nch'inghiriare su problema in àteras maneras. Sos postales ant a pòdere colare dae su Passu de Tascusì, su prus artu de sa Sardigna. Giai dae oe su cummissàriu de sa provìntzia e su dirigente de sa sede Arst de Nùgoro ant a bìdere su logu pro chircare de propònnere una solutzione ideale a una bidda comente a Dèsulu, chi non podet renuntziare a su servìtziu pùblicu de trasportu.