29/11/15

Diyarbakir: mortu, dae manu angena e galu disconnota, s’abogadu defensore de sa càusa curda

de Maurìtziu Sale

Deretos, Ansa/Epa URL imàgine


Eris a banda de mangianu. Una die che a totu sas àteras in Diyarbakir. Est a nàrrere una die de tensione, de pregontas, de dudas pro su venidore. Seguràntzia pagu, tensione meda. Sa norma, in finitias, pro unu paisu che a sa Turchia, in ue s'incràs est semper marcadu cun una "x", un'incògnita imbelada de mistèriu. A unu prontu, sos isparos. Mirados. Pretzisos. Indiritzados conca a unu giassu dislindadu. Momentos de terrore. Unu fui-fui a chentu pre banda. Boghes, iscràmios. Disisperu. In su chirru de su caminu, a pagu tretu dae sos mortores suos, bi fiat Tahir Elçi, s'abogadu defensore de sos curdos. Fiat chistionende cun unos cantos giornalistas. Una cunferèntzia imprenta a bolu comente costumaiat a s’ispissu, improvisada in su caminu.

Forsis fiat acrarende cun issos sa positzione sua. Pro su chi pertocaiat sas ùrtimas acontèssidas turcas. Sos argumentos in Turchia non mancant mai, a dolu mannu e issu non si torraiat mai in segus cun s'imprenta. Unu corfu - paret de fusile - l'at corfadu a sa pala manca a pagu tretu dae su coro e un'àteru a gatzile. Est rutu deretu e no at dadu prus perunu tzinnu de vida. Paret - a su chi narat sa televisione turca 
Dha chi at difùndidu sas primas imàgines de s'assàchiu - chi b'apat mortu finas unu politziotu. Fintzas issu tentu a s'ischina dae duos corfos de fusile cròmpidos de repente.

Presidente de s'Òrdine forense pròpiu de Diyarbakir. Defensore prus chi non cumbintu de sa càusa curda. E suta protzessu cun s'acusa de propaganda terrorìstica pro aeret decraradu in sa televisione pùblica chi su Pkk no est unu grupu terrorìsticu. Arriscaiat dae un'annu e mesu a sete annos e mesu de presone. Diyarbakir est una de sas prus tzitades mannas de Turchia. Tzitade a majoria curda, sìmbulu de s'atza e de sa balia issoro. Unu intre sos bartzolos de su partidu de sos traballadores. E Tahir fiat un'isteddu pro issos, un'òmine chi los aiat abratzados che frades ghiende·los e amparende·los in sa chirca de s'autodeterminatzione e de sa libertade. Una ghia, duncas. Unu frade. Unu cumpàngiu.


In Istanbul, in ue bi fiat sa manifestatzione contra a 
Erdoğan pro aeret dispostu s'arrestu de sos duos giornalistas de Cumhuriyet, sa protesta s'est amplificada sena mesura. A su comente nch'est cròmpida sa noa dae Diyarbakir, su dissensu est crèschidu in pare cun s'anneu. Ma sos manifestantes sunt istados istrajados a mala manera dae sa politzia, paret sena peruna cunseguèntzia pro su chi pertocat s'incolumidade. S'Ambasciada americana in Turchia at dadu a intèndere su cordògiu suo, aunende·si a su dolore de sos familiares e de sos curdos totus. L’at fatu sighende sa trata moderna: publichende unu pensu in Twitter. Definende a Tahir Elçi «unu grandu defensore de sos deretos umanos». In custos momentos - giai s'ischit- su generadore automàticu de faeddos ufitziales dat su mègius de sesi.