27/11/15

Facebook, cungedu pro totu sos dipendentes

de Lisandru Beccu

Deretos Andrew Feinberg, URL imàgine

Dae sa prima die de su 2016 s'azienda de Mark Zuckerberg at a garantire su cungedu de maternidade fintzas a sas còpias omosessuales. Un'operatzione chi no at a leare in cunsideru nen su sessu e nen sa localidade in ue istant sos dipendentes. Una noa de importu pro Facebook, chi nch'intrat, cun totu su rispetu suo, in sa chistione, semper imboligosa, de sos deretos sotziales. Deretos chi, medas bortas, nemmancu sos paisos prus “tziviles” bi resessent a garantire cun sas leges issoro. Si andamus a bìdere, in Sardigna (gasi etotu in Itàlia), su cungedu de paternidade currispondet petzi a una giorronada: sa die a pustis de sa nàschida. Unu nudda, si lu cunfrontamus a sa mèdia Ocie (Organizatzione pro sa cooperatzione e s'isvilupu econòmicu), chi est de noe chidas.


Zuckerberg at postu a disponimentu de sos dipendentes suos unu bantàgiu de importu, chi at a èssere profetosu pro totu su personale. Difatis, unos cantos istùdios ant ammustradu chi, cando sos genitores si pigant sas dies pro abarrare in domo cun sos neo-nàschidos, nde tenent profetu siat sa famìlia, siat sos fìgios matessi.

Custa estensione pertocat mescamente sos babbos noos e sas còpias omosessuales in foras de sos Istados Unidos e no at a modificare su cungedu de maternidade chi est a disponimentu pro totu sos dipendentes de su mundu”. Sunt sas paràulas de de Lori Matloff Goler, responsàbile de sas resursas umanas de s'azienda americana, chi in prus at agiuntu - “Totu sos babbos noos e sos cumpàngios e cumpàngias de sas còpias omosessuales ant a pòdere impreare bator meses de cungedu parentale pro pòdere istare in pare cun sa criadura issoro. Totu sos genitores noos, inclùdidos sos dipendentes chi in su 2015 ant tentu o ant adotadu unu pitzinnu, ant a pòdere dispònnere de su cungedu in cale si siat momentu, finas a un'annu dae sa nàschida”.
Cun custa operatzione, Facebook punnat a devènnere unu logu de traballu semper prus idòneu pro sas famìlias, totus.