23/11/15

Florèntzia. Òmine de norantatrès annos càtzigat cun sa vetura unu pipiu de tres meses

De Maurìtziu Sale

Deretos Ansa. Url imàgine

Est acontèssidu eris, a banda de mangianu, in Florèntzia. In s'apendìtziu de Nòvoli, cara a unu tzentru cummertziale. S'òmine, norantatrès annos, fiat faghende manovra cun sa vetura, paret pro si nch'essire dae unu parchègiu. Un'errore de valutatzione o semper e cando un'errore carculende sas distàntzias o su movimentu de sa màchina, nche l'ant giutu in antis a subra de unu martza-pee e posca a subra de una banchina. In su setzidòrgiu pùblicu b'aiat una mama cun su pipiu minore. Una criaduredda de in pessu tres meses.

Est istadu unu momentu. Sa fortza e su pesu de de su mezu nch'ant issèndidu, a foras dae sa carrotzita in ue fiat dormidu, su pipiu chi at iscutu sa conca a terra e como nch'est ricoveradu in s'ospidale. In neurochirurgia. Fertu grae. Cun unu tràuma crànicu. Prògnosi riservada, est su chi si leghet in s'agentzia de imprenta chi at difusu sa noa. Sa mama pro sorte no at tentu nudda, francu s'assustu.

Sa noa est totu inoghe. Bator rias pro unu disacatu ispantosu. Nudda subra de s'edade avantzada de su tzaferru. Nudda in contu de malore o de àteras resones chi nche l'apant giutu a subra de sa criadura. 

Petzi unu faeddu in prus b'at, in s'artìculu chi ant dadu a intèndere eris. Unu cumplementu dislindadu de ispetzificatzione, chi ponet a meledare. Nât chi sa mama de su pipiu est de su Bangladesh, si leghet. 

E sas pregontas - in contu de giornalismu, de deontologia e de assentu difusu cara a s'istràngiu - movent a sa sola. Pro s'economia de sa noa, fiat serente e netzessàriu a acrarire sa natzionalidade de sa mama? E si esseret istadu su tzaferru, su tzingalesu? In prus de sas norantatrès sumanas e galu ghiende...pregontamus.