19/11/15

Frantza, su sindacadu Ggt contra a sa gherra e is mudadas costitutzionales. Manifestatzione su 2 de nadale

de Màuru Piredda


Sa Cunfederatzione generale de su traballu, su sindacadu prus mannu de Frantza, at acumpridu eris s'addòviu de su comitadu cunfederale natzionale suo. In prus de sa solidariedade a is vìtimas de su terrorismu, sa tzentrale sindacale at manifestadu sa contrariedade sua a is mesuras propostas dae su presidente Hollande.

«Sa gherra non giuat.Tensiones e cunflitos creschent cun su crèschere de is mortos, de sa distrutzione, de sa desolatzione e de s'òdiu. Is interventos militares in Iraq, in Lìbia e in Sìria, imbetzes de nche giùghere sa democratzia ant cajonadu impoberimentu, chèntinas de mìgias de vìtimas e s'arreu econòmicu e sotziale. Sa gherra est su terrinu ie ue s'isvilupat su terrorismu».

In su documentu aprovadu leghimus finamentas chi sa seguresa non cumbinat cun «sa restritzione de is libertades individuales e colletivas». Pro su sindacadu ghiadu dae Philippe Martinez tocat a mòvere dae «su rispetu de is deretos fundamentales a s'istrutzione, a sa cultura, a sa sanidade e a su traballu»

No la pensant gosi is euro-buròcrates (e in fatu issoro is guvernantes de is istados) ca petzi is gastos contra a su terrorismu, nch'ant a essire dae sa guarnissa de su Patu de istabilidade. 

Sa Cgt at a manifestare in pratza su 2 de nadale «contra a sa violèntzia sotziale, pro s'eficatzidade econòmica, sotziale e ambientale».