16/11/15

Giornalismu, opinione pùblica e superioridade otzidentale

pàrrere de Màuru Piredda

Unu legionàriu. Deretos lìberos. Url imàgine

Intre is critèrios impreados pro seletzionare un'acadessimentu, e duncas pro ddu furriare a noa, ddoe nd'at unos cantos chi ponent agigu de oriolu. A su nessi a nois. Unu de custos pertocat su livellu geràrchicu de is sugetos interessados. Cosa chi, a dolu mannu, podimus iscumproare in custas dies.

In sa gazeta amus iscritu de is atentados de Bèirut e de Parigi, dende su matessi tributu a is mortos de unu e de s'àteru. Ma sa gazeta est sa gazeta, petzi un'esperimentu giornalìsticu in limba sarda. In su giornalismu de gabbale (e in custa categoria ddoe at a èssere finamentas Libero finas a cando s'Òrdine dd'at a lassare lìberu de ofèndere) su critèriu est impreadu che a s'abba pro su the.

Est unu critèriu chi naschet dae una bisione etnotzèntrica de màdrighe europea e/o otzidentale e chi agiuat s'opinione pùblica a fàghere unu chircu a inghìriu de una natzione a pustis chi nche dd'intrat sa gherra a intro de domo. Bastis chi siat una natzione de sèrie A, naturale.
E custu critèriu matessi nos agiuat a nos nch'ismentigare su ruolu de sa natzione mentovada in s'istòria sua, colada e reghente. Legionàrios, colònias, limba frantzesa peri su mundu, esperimentos nucleares in Mururoa. E posca bombas frantzesas in Lìbia e in Sìria ca nât chi Gheddafi fiat unu tirannu e Assad sighit a ddu èssere finas a cando at a abarrare biu. E posca afares cun àteros tirannos che a is sauditas.
Cosigheddas. Cosigheddas de nudda pro chie galu cuat e, finas in Sardigna, faeddat de una superioridade de is democratzias nostras cunforma a...cunforma a ite? Cunforma a sa gente sustènnida e armada dae s'otzidente matessi? 

Cunforma a is pòpulos privos de is deretos sotziales e tziviles prus elementares a cajone de is polìticas imperialistas de s'otzidente? Cunforma a sa gente chi cada bia si depet iscusare ca tenet un'àtera religione?
Nât chi semus in gherra. Ma custa gherra naschet in is concas nostras anneuladas dae custos pensos dominantes. S'ispera, a dae chi semus in Sardigna, est chi dd'agabbemus de giogare a custu gioghitu oriente/otzidente. 

Ca si cherimus èssere otzidentales diat bastare a pònnere is bator moros peri is bases militares e semus a caddu.