20/11/15

Melegatti, is iscusas a pustis de su messàgiu omòfobu

de Màuru Piredda 

S'imàgine remòvida
«Ama is àteros che a tie matessi. Bastis chi siat galanu e de s'àteru sessu». Est s'islogan chi at acumpangiadu oe, in Facebook, una publitzidade de is cornetos Melegatti lassende aturdidos is utentes de sa rete sotziale chi ant faeddadu de omofobia.

S'azienda veronesa de durches at dèvidu mudare in presse sa fràsia criticada (ponende a pustis «Bastis chi siat galanu e de su sessu chi boles»). E deretas sunt cròmpidas is iscusas. «Sa gestione de sa comunicatzione in is retes sotziales - podimus lèghere in unu comunicadu ufitziale - est afidada a un'agentzia esterna chi at publicadu sena s'autorizatzione nostra. Nos dissotziamus dae s'operadu de custa agentzia chi, naturale, at pèrdidu s'incàrrigu e pedimus iscusas a manera formale a chie si siat s'intendat ofesu».