06/11/15

Msf, a unu mese dae s'atacu in Kunduz: «Sena peruna resone su bombardamentu de s'ospidale»

de Màuru Piredda

Deretos Msf. Url imàgine

Nch'at coladu pagu prus de unu mese dae cando s'aviatzione americana at atacadu dae chelu un'ospidale de s'organizatzione umanitària Mèigos sena fronteras, in Kunduz, Afghanistan. A intèndere su chi narat Cristopher Stokes, diretore generale de Msf «ant atacadu pro ochiere e distrùere, ma no ischimus su proite. No ischimus ite ddoe at àpidu in sa cabina de pilotàgiu e nemmancu ite ddoe at àpidu intre sa cadena de cumandu americana e s'afghana».

Su documentu de Msf nos contat de patzientes brusiende in su letu issoro e de personale mèigu fertu dae is aèreos nointamen chi fiant fuende·si·nche dae s'ospidale tramudadu in inferru. Peruna resone, duncas, pro bombardare sa zona, ca non ddoe aiat cumbatas e nemmancu talebanos. «Amus respetadu is acordos – at annantu sa mèiga Joanne Liu –, a inoghe de armas non bi nd'at intradu ca su personale ospidaleri ddas controllaiat is istruturas nostras in antis e durante is atacos»

Intre is 105 patzientes ddoe aiat fertos de ambas bandas e finamentas fèminas e pipios. Stokes at mentovadu «unos cantos resocontos pùblicos chi parent giustifichende s'atacu a dae chi fìamus curende talebanos, ma pro su deretu internatzionale is cumbatentes fertos sunt petzi patzientes, non devent retzire atacos e cherent curados sena discriminatziones»

S'ospidale est istadu bombardadu su 3 de santugaine, sa matessi die chi sunt comintzadas is esertzitatziones de sa Nato in is istados portughesu, ispanniolu e italianu. Msf, a diferèntzia de àteras Ong no aiat dadu s'adesione sua a sa “Trident juncture 2015”. Chi nche siat inoghe sa cajone? A nos ddu podimus pregontare?