11/11/15

Passos Coelho discunfiantziadu. Su guvernu portughesu a sa manca?

de Màuru Piredda

Imàgine leada dae su situ www.ps.pt

Su presidente de sa repùblica portughesa su sèberu suo l'aiat fatu rennoende s'incàrrigu guvernativu de Pedro Passos Coelho chi, cun sa coalitzione sua (Portugal a frente), aiat otentu su nùmeru prus artu de votos in is eletziones de santugaine. Sa manca de su paisu lusitanu (sotzialistas, comunistas, manca radicale e ecologista) fiat renèssida a s'aunire pro impedire una legisladura ghiada a nou dae Passos Coelho, ma at dèvidu isetare su votu parlamentare pro mustrare a Aníbal Cavaco Silva (su cabu de Istadu) chi is sèberos si faghent cunforma a is règulas de sa matemàtica.

Gasi, pro mèdiu de una motzione de discunfiàntzia tinta a ruju, su guvernu de minoria incarrigadu no at a pòdere acumprire sa missione sua, e de sa Tròika. Ma cantu, unu guvernu de manca, si nch'at a istransire dae is inditos de s'Europa capitalista est galu chitzo pro ddu nàrrere. Sa prospetiva grega, sa de una negotziatzione cun "is istitutziones" (Ue, Bte e Fmi), est reale a beru. 

Sa punna de is sotzialistas si ligat a is polìticas keynesianas clàssicas: ismanniare sa dimanda pro fàghere crèschere is consumos, s'ocupatzione e is investimentos. Ma Mário Centeno, membru de su Partidu sotzialista e ex economista de sa Banca de su Portugallu, at naradu a manera crara chi unu guvernu che a custu s'at a impinnare pro respetare su patu de bilantzu. 

Su guvernu de minoria de Passos Coelho fiat sustènnidu petzi dae 107 parlamentares (subra de 230); su guvernu de manca dae 123 (nde diant bastare 116). Imoe su sèberu tocat torra a Cavaco Silva: dare s'incàrrigu a su sotzialista Antonio Costa o mirare a unu guvernu de transitzione, ghiadu semper dae Passos Coelho, finas a is eletziones de su 2016. Ma si chistionat finamentas de unu guvernu de "initziativa presidentziale". Su venidore no est galu iscritu, naraiat Joe Strummer.