29/11/15

Pechinu, incuinamentu de primore

de Lisandru Beccu

Deretos Kevin Dooley. Url imàgine
 
No essedas dae domo”. Est custu s'avisu chi sas autoridades tzinesas ant comunicadu a sos tzitadinos de Pechinu. A ora de mesudie, eris, sa cantidade de matèria particulada (PM 2,5) in s'àera nche fiat a cuota 391 25 µg pro metru cubu. Pro s'Organizatzione mundiale de sa sanidade su livellu màssimu chi s'òmine potzat suportare est de 25 25 µg pro metru cubu.

Mancu sas previsiones meteorològica sunt de agiudu, custa situatzione at a abarrare nessi finas a martis, cando forsis si nch'at a pesare su bentu. S'incuinamentu de custas dies est aumentadu cando sas temperaduras ant menguadu e sas pessones ant cumintzadu a allùghere sos impiantos de iscardamentu. Però su problema no est s'impiantu in sesi, ma su fatu chi sa majoria de sas caldàias, siant alimentadas a carbone. A custu tocat de nch'agiùnghere su grandu tràficu e sas emissiones industriales e acò sa fòrmula pro avelenare s'àera. In s'ìnteri su Ministeru nch'at imbiadu sos controllos a totue pro averguare chi non b'apat emissiones illegales.

A su chi narant sos espertos, sas possibilidades de megiorare a sa lestra sa situatzione sunt iscarsas, finas a cando sa resursa primàrgia de combustione at a èssere su carbone. Su guvernu tzinesu s'annu coladu aiat naradu chi su 2030 diat dèvere èssere s'annu cun sas emissiones prus artas in assolutu, posca, annu cun annu sa curva nch'at a calare.

In sas dies imbenientes in Parigi b'at a èssere sa cunferèntzia subra de su clima e chissai chi in cue su presidente de sa Repùblica tzinesa, Xi Jinping, no apat pranos diferentes dae cussos chi aiat disinnadu ocannu coladu.