29/11/15

Pinotti:«Bombardare a Daesh podet èssere unu mèdiu, non su mèdiu»

de Maurìtziu Sale

Deretos, Ansa/Epa URL imàgine

Sos bombardamentos contra a Daesh sunt «petzi unu de sos mèdios possìbiles, ma arguai a los furriare a ùnicu mèdiu. Oe non b'est custa cuntierra in campu. Sas esigèntzias però, naschent pròpiu in su campu. E oe custa cuntierra in su Parlamentu non b'est. In su venidore b'at a èssere? Nemos lu podet ischire». Sunt faeddos de Roberta Pinotti, su ministru de sa Defensa. Pinotti nch'at finas agiuntu chi «nemos at mai fraigadu una defensa europea bera e forte». E chi, «neghende·li s'intrada a s'Unione europea, cun sa Turchia est istadu fatu un'errore istòricu». Paràulas chi si podent mesurare cun s'ispessìmetru, tantu sunt sutiles e sibillinas.

S'
arresonu, o forsis diat èssere mègius a chistionare de discursu atrividu, fiat cara a Maria Latella, sa giornalista de SkyTg24, in su programa L'intervista. Trasmissione oramai consolidada de sa domìniga a mesudie, in ue Latella  - semper bastante funduda e professionale -  si cunfrontat cun sos personàgios prus famados o discussos de su padente polìticu italianu. Non mancant mai sos ispantos ispantosos e finas oe  - cun su ministru Pinotti in grandu forma -  no est mancadu su ladus enigmàticu e forsis perigulosu in sa prenda televisiva de SkyTg24