27/11/15

Putin suspendet su regime de vistu lìberu cun sa Turchia

de Maurìtziu Sale

Deretos, Ansa/Epa. Url imàgine

Sa Rùssia  - est noa de custa borta de die -  at suspesu su regime de vistu lìberu cun sa Turchia. L'at dadu a intèndere Serghiei Lavrov, su ministru russu de sos raportos cun s'èsteru. Est a nàrrere, torra passaportu, torra controllos istrintos in sas fronteras, sos aeroportos, sas istatziones.

Galu, duncas, prus tensione e regressu. Raportos diplomàticos torrados belle a su nudda, a pustis de s'abbatimentu de s'aèreu militare, cun su presidente turcu Recep Tayyip Erdoğan, chi minetzat: «sa Rùssia non brullet cun su fogu!». E Putin, a s’àtera ala, chi refudat cale si siat forma de diàlogu cun Erdoğan. Fintzas a cando «no at a pedire iscusas formales», at decraradu oe su presidente russu. 

In tantu si prospetat un'addòbiu, intre sos duos presidentes prus discussos de su momentu, in Parigi. In ocasione de sa Cunferèntzia mundiale pro su clima.