27/11/15

Putin, sustennu a Hollande. Ma pro su presidente russu «su venidore de Assad ddu detzidat su pòpulu sirianu»

de Màuru Piredda

Putin dat su "bene bènnidu" a Hollande. Deretos Sergei Chirikov/Pool Photo. Url imàgine

A pustis de s'èssere imbènnidu cun Obama, Merkel e Renzi, su presidente frantzesu nch'est cròmpidu a Mosca pro chistionare cun s'omòlogu suo. «Sa cooperatzione cun sa Frantza - at naradu Putin - est unu passu a dae in antis conca a sa creatzione de una coalitzione internatzionale contra a Daesh».

Ma si Hollande at annantu chi s'obietivu est finamentas su de nche cròmpere a una «solutzione polìtica pro sa paghe in Sìria», Putin at repìtidu chi Assad depet abarrare in tretos suos: «su venidore de su presidente sirianu ddu detzidat su pòpulu sirianu».

S'addòbiu de su Cremlinu fiat a sa segura su prus dìligu, a dae chi non nch'aiat coladu tempus meda dae s'abbatimentu de s'aeroplanu de gherra russu. Erdoğan aiat naradu chi «si aeremus ischidu chi su jet fiat russu nos diamus èssere cumportados a manera diferente».

Ma Putin non dda pensat aici: «Is Istados unidos - at annantu a pustis de is collòchios cun Hollande - dd'aiant dèvidu impedire de fàghere una cosa che a custa. Nd'amus a chistionare a sa sèria cun issos».

In s'ìnteri sa Rùssia est aprontende unas cantas santziones econòmicas contra a sa Turchia.