15/11/15

Spezia-Casteddu 0-3

de Lisandru Beccu


Comente aìamus naradu in sas partidas coladas, sos megioros in sas fases de giogu pariant bonos e s'iscuadra sarda pariat creschende. Sa defensa e su tzentrucampu como si movent bene coordinende·si e resessende a cuntènnere sas avantzadas aversàrias. S'atacu est una cunfirma. Sa partida de oe est parta difìtzile giai dae sos primos minutos, difatis sos òmines de Bjèlica lassaiant pagu tretu a sos aversàrios atachende·los in cada botza.

Su ritmu in s'istàdiu Alberto Picco est artu meda e finas sos nèrbios sunt a proa de nche brincare. In campu b'at nervosismu, difatis s'àrbitru traballat meda pro mantènnere sos giogadores sulenos.

Sunt sos de domo a si propònnere mègius e a chircare de si nche fàghere a meres de sa partida. Bi proat Catellani a su de 16 minutos, ma Storari nch'est collocadu bene in su primu palu e blocat sa botza. Su Casteddu paret agigu in crisi, ma isetat, si defensat e cando podet movet a contratacare. Mesora nche colat in custa manera, atacos a un'ala e a s'àtera, ma sena perìgulos graes. 

A su de 34 minutos arribat su vantàgiu de sos sardos, chi si nch'essint bene dae unu momentu dìligu. Melchiorri si nch'impossessat de sa botza in dae in antis de s'àrea manna e a pustis de duos passos nch'iscàrrigat unu bete de mànchinu chi si nch'incàssiat in suta de sa traessa. A su de 40 minutos sos lìgures nche perdent fintzas s'allenadore. S'àrbitru Pàsqua non nde podet prus de sas protestas de Bjèlica e nche lu bogat. 

In su segundu tempus sa situatzione non megiorat e su Casteddu nche torrat a marcare unu gol semper cun Melchiorri chi, cun sa conca, indiritzat a su segundu palu unu bellu tiru dae su cugione de Fossati. Su ritmu dae como in susu cumintzat a menguare e sos ruju-biaitos amministrant bene su vantàgiu. In sos ùrtimos minutos sos lìgures ant sa possibilidade de ismesare s'isvantàgiu. 

Calaiò, nch'intrat in s'àrea aversària cuntrastadu dae Pisacane, si ghetat a terra in chirca de su tiru de penalidade, ma s'àrbitru si nd'abbìgiat e li presentat sa targhita groga. Fiat giai ammonidu e su grogu si fùrriat a ruju. Spezia in deghe òmines. Pro su Casteddu b'at galu tempus pro nche marcare su de tres. Semper Melchiorri dae su ladus de dereta de s'àrea tirat a su segundu palu, ma sa botza corfat a s'anca de Valentini chi, sena lu chèrrere, nch'imbrollat su portieri marchende un'autorete. Acabbat 0-3.

Su Spezia, contende custa, non binchet dae ses partidas e nche perdet sos cuntatos cun sa conca de sa classìfica. Su Casteddu imbetzes torrat a bìnchere in La Spètzia a pustis de 64 annos e cunfirmat su primu postu in su cùcuru de sa Sèrie B. Sas partidas imbenientes in teoria diant dèvere èssere una passigiada. Sos òmines de Rastelli ant sa possibilidade de si nche fùere, ma sa botza - giai s'ischit - est tunda.

Spezia: Chichizola, Migliore, Valentini, Postigo, Canadjija (58'Rossi), Juande, Brèzovec (85' Errasti), Catellani (71' Ciurria), Calaiò, Situm, Martic.
Allenadore: Nenad Bjèlica

Casteddu: Storari, Capuano, Salamon, Ceppitelli, Pisacane (89' Balzano), Tello, Fossati, Dessena (89' Deiola), Joao Pedro, Melchiorri (94' Barella), Giannetti.
Allenadore: Màssimo Rastelli

Gol: 34' Melchiorri, 49' Melchiorri, 94' Valentini (autogol)

Espulsos: 83' Calaiò