08/11/15

Su Pd at naradu chi emmo a sa proposta Erriu, Casteddu ùnica tzitade metropolitana

de Màuru Piredda

Deretos lìberos. Url imàgine

Casteddu at a abarrare s'ùnica tzitade metropolitana de Sardigna, ma su nord de s'ìsula no at èssere penalizadu. Est, pagu prus o mancu, su chi est essidu a campu eris in Aristanis, in s'addòviu de sa diretzione de su Partidu democràticu. Pìgliaru, tataresu, at naradu chi sa proposta depet colare gasi comente est. Ma ite est sa tzitade metropolitana?

Sa Costitutzione reformada in su de chimbe tìtulos dda mentovat, ma est sa lege 56 de su 7 de abrile de su 2014 chi delìmitat sa guarnissa territoriale de s'ente de àrea manna: «Su territòriu de sa tzitade metropolitana - leghimus in su de 6 artìculos - cumbinat cun su de sa provìntzia omònima». Deghe sunt, is tzitades, cunforma a su chi narat sa lege: Milanu, Nàpoli, Torinu, Gènova, Bari, Florèntzia, Bologna, Venètzia, Règiu de Calàbria e Roma capitale. Deghe tzitades de regiones a istatutu ordinàriu chi, dae su primu de ghennàrgiu (art. 16) ant pigadu su logu de sa provìntzia chi ghiaiant. Pro su restu abarrant is provìntzias, finas issas «entes territoriales de àrea manna».

S'artìculu 145 (ritardu a banda) pertocat is regiones che a sa nostra: «Intro de dòighi meses dae s'intrada in vigèntzia de sa lege, is regiones a istatutu ispetziale Friuli-Venètzia Giùlia e Sardigna e sa Regione sitziliana adèguant is ordinamentos internos issoro a is printzìpios de sa lege matessi».

Pro su presidente Pìgliaru e pro s'assessore regionale Erriu petzi Casteddu mantenet is rechisitos (a comintzare dae sa densidade) pro devènnere tzitade metropolitana. In contu de populatzione atuale sa Provìntzia de Casteddu (560.978) nche colat de pagu su nùmeru de abitantes de sa tzitade metropolitana prus minore (Règiu de Calàbria, 557.993). Densidade agigu prus bassa (122 subra 174 abitantes pro Km²). De prus, Casteddu e is tzentros a làcana (Quartu Sant'Aleni, Quartùciu, Pauli e Su Masu) mustrant una continuidade urbana prus manna de sa chi bi podet èssere intre Tàtari e S'Alighera (e Terranoa, s'in casu si chistionet de sa provìntzia tataresa in antis de sa patzidura). Ma ddoe at chie narat chi is critèrios sunt àteros.

Omar Chessa, professore de Deretu costitutzionale in s'Universidade turritana, intervistadu dae Sardinia post, at naradu chi «sa tzitade metropolitana est unu cuntzetu giurìdicu diferente dae s'àrea metropolitana, chi imbetzes est unu cuntzetu de is sièntzias urbanìsticas, demogràficas e sòtziu-econòmicas». A su chi narat Chessa, chi mentovat sa lege "Delrio", «sa tzitade metropolitana depet cumbinare cun su territòriu de sa provìntzia sena cunsiderare is caraterìsticas de is àreas metropolitanas. Intre is chi at istituidu sa "Delrio", petzi duas podent simigiare a is chi in àteros paisos colant che a àreas metropolitanas». Tàtari, duncas, che a is àteras oto?

Sa dibata in pitzu de custa reforma sighit, e non mancant nemmancu is cuntierras intre sa regione e is sìndigos de su territòriu nugoresu. Is chistiones ddas connoschimus: perìgulu de finantziamentos diferentes, de subalternidade cunforma a Casteddu, de àere una sanidade ischitzada intre sa de is duos cabos e àteras.