24/11/15

Tensione intre Rùssia e Turchia. Gherra mundiale chi s'acùrtziat o Èrdogan semper prus isoladu?

Pàrrere de Mamàliu Pibesa


Erdogan e Putin in su 2012. Deretos lìberos. Url imàgine

Sa noa de custu mangianu no est una noa cale si siat. Sa ghetada a terra de un'aeroplanu militare russu chi, a su chi narat Mosca, non fiat bolende in is chelos turcos, si nch'insertat a mala gana in sa prima pàgina de cale si siat giornale. Inghiriada dae pregontas, dudas e timòrias. Putin at chistionadu de «istocada a palas» annanghende chi no at a bajulare prus «atrotzidades che a custa». Pro parte sua Èrdogan at pedidu a is àteras natziones alleadas unu summit de sa Nato.

«Imbetzes de nos cuntatare - custa sa reatzione de su presidente russu -, sa Turchia cheret chistionare de s'intzidente cun is sòtzios de s'alleàntzia atlàntica comente chi nch'aerent ghetadu a terra un'aeroplanu issoro. Bolent chi sa Nato agiuet a Daesh?»

In medas narant chi custa cosa fiat prevìdida a dae chi su regime turcu est gioghende sa partida sua (finamentas tràmite sa Brigada turcomanna) contra a su de Assad. E a dae chi sa Rùssia est sustenende su guvernu ufitziale sirianu. 

Ma ite ddoe at a àere dae como in susu? Comente s'at a isvilupare sa cuntierra? In is ambasciadas (in sa russa de Ànkara e in sa turca de Mosca) ddoe at mùtria mala; Putin si nch'est mòvidu dae Teheran in ue fiat; su ministru de is afares èsteros Lavrov nch'at cantzelladu su biàgiu a Turchia prevìdidu pro cras. Ma s'otzidente si nch'at a fàghere tragiare dae Èrdogan in una gherra semper prus manna o sa Turchia (e in pare cun issa finamentas s'Aràbia saudida) at a èssere isolada semper de prus? 

Putin at faeddadu de «istocada a palas» ca ddoe at un'acòrdiu intre sa Rùssia e is Istados unidos pro gestire sa situatzione. E, mancu a ddu nàrrere, sa Turchia nch'est in foras dae s'arresonu. Èrdogan est mòvidu dae su disisperu, ca ischit chi Obama non podet fàghere a mancu de Putin, ma custa mossa disisperada no at a mudare (a sa segura, a su nessi finas a imoe) s'àndala de su guvernu a isteddos e istrìscias, oramai incapatze de ofèrrere una solutzione in s'oriente probianu. 

Chi non siat galu chitzo pro chistionare de sa de tres gherras mundiales?