21/11/15

Torrat su tempus malu, problemas in sos collegamentos

de Lisandru Beccu

Deretos Manuela Barattini. Url imàgine

Oe, comente fiat prevìdidu, s'at pesadu unu bentu de sos dimònios. In su canale de Bonifàtziu sas ràficas nche crompent a 100 chilòmetros a s'ora. Sa nae pro Livornu nch'est mòvida cun oto oras de ritardu e sos collegamentos cun sa Còrsica sunt suspesos dae eris a parte de sero.
In Gaddura sos pompieris fiant impinnados totu sa note cun àrbores rutos e cun interventos a sa rete elètrica, mescamente in Terranoa. A su chi narat s'ufìtziu meteorològicu de s'Aeronàutica sa die at a cumprire cun su calu sensìbile de sas temperaduras, cumintzende dae bortaedie. At a pròere pagu prus o mancu in totu s'ìsula. Petzi dae cras su tempus at a megiorare e su chelu at a ispalatare, ma sas temperaduras s'ant a mantènnere bàscias.