23/11/15

Tortura. Is republicanos Trump e Carson pro chi si torret a impreare s'afogamentu controlladu contra a is islamistas

de Màuru Piredda

Deretos lìberos. Url imàgine

Finamentas in italianu ddi narant "waterboarding". Est una forma de tortura chi si pràticat immobilizende un'òmine, ponende·ddu in positzione orizontale (agigu oblìcua cun is pees in artu) e ghetende·ddi s'abba in sa cara cugugiada dae un'istratzu pro chi nche dd'intret a buca e a is bias respiratòrias. Un'afogamentu controlladu de orìgine medievale chi Donald Trump, su candidadu a ghiare is republicanos conca a sa Domo bianca, diat bòlere torrare a impreare.

«In cue - at naradu su magnate americanu indiritzende·si a is islamistas de Daesh - non nd'impreant. In cue isconcant. Est tando una cosighedda cunforma a su chi faghent a nois». Finamentas Ben Carson, s'àteru candidadu republicanu chi est disafiende a Trump, at naradu chi eja: «Sa curretesa polìtica no esistet cando si gherrat contra a un'inimigu chi ti nche bolet ispèrdere», at annantu su mèigu nieddu chi is prus s'ammentant pro àere partzidu duos gemellos siamesos in su 1987.

Custa pràtica is americanos dd'ant impreada in su 2002 e in su 2003 contra a tres terroristas suspetos: Khalid Sheikh Mohammed, Abu Zubaydah e Abd al-Rahim al-Nashiri. A Mohammed, chi nât chi fiat su pranificadore de is atentados a is turres gemellas, dd'ant torturadu 183 bias in unu mese, in su 2003. George W. Bush, in su 2006, aiat proibidu custu sistema, ma pro dda reconnòschere che a tortura b'est chertu su procuradore generale (est a nàrrere su ministru de sa Giustìtzia) de s'amministratzione Obama, Eric Holder, in su 2009.

In prus de sa suferèntzia e de s'atinu chi si potzat mòrrere in cale si siat momentu, s'afogamentu controlladu podet cajonare a pustis dannos fìsicos, tzelebrares e finamentas psicològicos.