12/12/15

46 annos a imoe su degòlliu fascista de Pratza Fontana

de Màuru Piredda

Deretos lìberos. Url imàgine

Su setimanale inglesu "The Observer" est istadu su primu a chistionare de "Istrategia de sa tensione". A su chi nargeit su giornalista Leslie Finer, sa punna fiat sa de fàghere crèschere su livellu de s'iscontru intre "estremismos contràrios" pro chi si nche poderet cròmpere a una furriada reatzionària acabbadora de s'atòngiu caente.

Gasi, in cussu merie fritu de su 12 de su mese de idas, una bomba tzocheit in intro de sa Banca natzionale de s'agricultura, in Pratza Fontana, in Milanu, cajonende da morte de 17 pessones (88 is fertos) e inaugurende un'istajone istragìstica concruida cun su degòlliu bolognesu de su 2 de austu de 11 annos a pustis.

Is indàgines, ghiadas dae su cummissàriu Luigi Calabresi, moveint deretas conca a is ambientes anarchistas. Pino Pinelli, partigianu de is brigatas "Bruzzi-Malatesta" e ferrovieri, "nche rueit", tres dies a pustis, dae una ventana de su de bator pranos de sa cuestura meneghina, in ue ddu fiant interroghende. In su 1975 su giùighe D'Ambrosio, assolvende totus is imputados, faeddeit de "malore ativu". Est a nàrrere, Pinelli non si morgeit, ma nemos ddu morgeit.

In su 2009 su presidente de sa Repùblica Napolitano nargeit chi Pinelli fiat una vìtima dòpia: «in antis de suspetos sena fundamentu e a pustis de una fine assurda». Eris su prefetu de Milanu, Alessandro Marangoni, at mutidu a sa fiuda de s'anàrchicu. Dd'at cunfirmadu Claudia Pinelli, sa fìgia, narende chi «cale si siat contributu a sa memòria e a sa beridade est cosa agradèssida».

Ma si àteros anarchistas nch'ant coladu agigu de annos in presone nointamen s'innotzèntzia issoro (si penset a Pietro Valpreda), su degòlliu de su 1969 sighit a non tènnere perunu autore. A manera ufitziale, nargiamus. A Franco Freda e a Giovanni Ventura, de sa formatzione fascista Ordine nuovo, ddos cundenneint in su 2005. Ma in antis de tando ddos assolveint a manera definitiva in su 1987 dae is Cortes de assise de apellu de Bari e de Catanzaro (ca su protzessu nche ddu tramudeint a cue dae Milanu in su 1972 pro chistiones de "òrdine pùblicu").