01/12/15

60 annos a imoe su refudu de Rosa Parks

de Màuru Piredda


Ddoe at chertu unu singiale, 60 annos a imoe. Ddoe at chertu unu refudu in su coro de s'Amèrica inditada che a democràtica e lìbera ma chi partziat is nieddos dae is biancos discriminende·ddos de cada manera. Is chi non fiant "de ratza caucàsica" non podiant àere deretos tziviles. Bi sunt cròmpidos in su 1964 e in su 1965 cun su Civil rights act e su Voting rights act. Ma (a banda de su ratzismu malu a si nche mòrrere e de is deretos sotziales chi a s'ispissu mancant) bi sunt cròmpidos a pustis de milli batallas. Sa de Rosa Parks nche ruet in die de oe e bolet ammentada a manera dèghida.

Trapera de Montgomery, Alabama, Rosa Parks fiat movende conca a domo sua a pustis de una die de traballu che a is àteras. Dies chi mesturaiant bene etnia e classe e bogaiant a pìgiu sa suferèntzia (ma finamentas sa fieresa) de èssere niedda e operaja.

Su primu de su mese de idas nche ruiat in die de giòvia, e sa chida de traballu non nche fiat galu acumprida. Tando su biàgiu pro torrare a abratzare a maridu suo, a Raymond, nche boliat fatu sena impèigu perunu. Nudda ddi podiat impedire a Rosa de si nche sètzere in ue fiat lìberu (is pro sa gente sua fiant ocupados e Rosa si nche setzeit in is logos a cumone). E nemos ddi podiat nàrrere a si nche pesare. Su dolore a pees ddu teniat issa e non su biancu chi, cunforma a is règulas tzitadinas, pretendiat cussu setzidòrgiu s'in casu non nd'aeret agatadu àteru. E nemmancu su tzaferru chi, a pustis de su refudu de Rosa, firmeit su postale. E nemmancu is politziotos chi dd'arresteint.

A Rosa nche dda giugheint a presone pro àere tentu unu "cumportamentu pagu dèghidu". Ma dèghida est istada sa risposta. A comintzare dae sa de Marthin Luther King chi, in pare cun àteros esponentes de su movimentu pro is deretos tziviles, comintzeit una sèrie de atziones de protesta.

Rosa imoe est pasende dae deghe annos, ma su refudu suo est semper prus biu. Ca non si podet nàrrere semper chi emmo.