24/12/15

Alcoa: operajos sètzidos pro protesta suta de su ministèriu

de Maurìtziu Sale

Deretos Ansa URL imàgine

«Pelea cun nois e at a bìnchere sa Sardigna», b'at iscritu a maduru (e in italianu nda) in unu cartellu chi sos traballadores de s'ex Alcoa de Portovesme nch'ant giutu fintzas a suta de su Ministèriu pro sa crèschida econòmica. Faeddos de protesta pro otènnere rispostas dae su guvernu. Una rechesta de acrarimentos pro su chi pertocat su venidore de s'istabilimentu. Pròpiu in su ministèriu ant cunvocadu un'addòbiu sindacale pro dibàtere subra de su regime de essentzialidade elètrica in Sardigna. Addòbiu in ue b'ant a èssere su ministru Federica Guidi, su suta-segretàriu Claudio De Vincenti e su guvernadore nostru Frantziscu Pìgliaru.