02/12/15

Assàchios, bombas, gherras, mortos: su contadore est semper andende

Pàrrere de Maurìtziu Sale

Deretos lìberos. URL imàgine
 
Su tempus in ue fiant un'arbèschida o un'interinada a marcare sas dies in colore de pèssighe, nch'est acabbadu. Pèrdidu pros semper su singiale galanu de su tempus transeunte, ma chi sighit una règula. Derrutu su disinnu mannu chi nche bàrigat cada sentidu e chi apàsigat dòlimas e cussèntzia. Oe in die, a dolu mannu, a marcare sas dies b'at àteru. Una cadèntzia chi de galanu non tenet nudda. Disacatos e derrotas de cada casta sunt pighende·si su logu. In totue, sena làcanas e sena aorru e mescamente sena sentidu. Nen de conchista, nen de defensa. Bombas, assàchios, aèreos abbàtidos, gherras e morte, peri totu su mundu sena perunu progetu aparente. Sena venidore a ue nche cròmpere. E, sighende cun custa trassa, sena mancu prus òmines pro lu connòschere.

Su contadore est semper andende, non connoschet pasu. Su male est argumentu fitianu. Intre su pòpulu afrigidu e suferente. Pòpulu chi non cumprendet, chi non si segurat prus dae ue arribat su corfu e ite l'apat cajonadu. E intre sos potentes de su mundu chi, cando s'addòbiant pro maniestare cosas de profetu, nche l'acabbant semper faeddende de àteru. De gherras, de armamentos e de sas maneras prus atzudas pro nch'ispèrdere un’inimigu disconnotu, forsis imaginàriu, forsis s’òmine matessi. Inimigu duncas ispainadu in totue e prontu a nche derrùere su chi galu de bonu tenimus. Una nae sena prus bùssula iscutinada dae unu mare semper prus inchietu e semper prus iscurigosu.

Sunt de eris sas noas chi in Istambul, a ora de sas chimbe de bortaedie, una bomba, apat fatu torra fertos e chi, in Sìria, una bomba contra a un’ospidale de Msf (Mèigos sena fronteras), apat fatu torra mortos. Apant torradu a marcare su tempus cun su terrore. Intre fèminas e òmines, issipidos che formigas isetende sa metropolitana o malàidos serrados in un’ospidale isetende agiudu.

In Istambul, a sas primas s'est pensadu chi esseret unu de sos trasformadores de currente chi alimentant sos trenos. Ma, a sa pagora, sas indàgines nche sunt cròmpidas a su resumu chi fiat una bomba de orìgine artesana. Unu tubu de ferru carrigadu cun tritolo e craos de atzàrgiu. Fata pro dannare, duncas. Pro fèrrere gente e non pro derrùere fràigos o materiale ebbia.

In Sìria, in sa tzitade de Al Zafarana, a subra de un’ospidale ammaniadu e ghiadu dae Mèigos sena fronteras, nch’est ruta dae su chelu - paret iscuta dae un’elicòteru - una cuba càrriga de tritolo. Sete sos mortos. Fintzas una pipia de ùndighi annos.

Sos mèdios si leant sa cassàssia de nos informare chi peruna cunfirma b'at àpidu galu pro su chi pertocat movente o rivendicatzione. Ma ite est unu movente cara a una criadura de ùndighi annos? A ite balet? E una rivendicatzione, a bastat a sa sola pro cumprèndere e pro nch’isòrvere sas tulumbas chi sòmine matessi est fraighende die cun die?