19/12/15

Casteddu-Bari 2-1

de Lisandru Beccu


A pustis de s'eliminatzione dae sa Copa, su Casteddu torrat a mòvere dae sa partida conca a pare cun su Bari. Sos pulliesos òcupant su de tres postos in classìfica in fatu de sos sardos, a duos puntos. Rastelli renùntziat a Di Gennaro, iscualificadu, ma si presentat cun un'atacu de primore. Melchiorri, Sau e Farias.


Chi sa partida siat de livellu artu si bidet giai in sos primos minutos, su motore de ambas sas iscuadras girat a milli. Sos allenadores, pro custu motivu, a sas defensas lis pretendent atentu e ogros abertos. Sos tretos pro giogare sa botza sunt reduidos a nudda e sas àreas de rigore non sunt belle mai ocupadas, francu in sos tiros lìberos. A su de 22 minutos sa partida paret chi si fùrriet in favore de sos sardos. Munari si nch'agatat in sas cunditziones ideales pro proare a tirare dae a tesu. Nche li essit a pìgiu unu tiru tzentrale, ma forte. Su portieri nche lu respinghet a mesu de s'àrea, in sos pees de Melchiorri chi, comente unu corbu, nche marcat su vantàgiu. Su Casteddu como paret prus cumbintu, ma forsis est su Bari chi at acusadu su corfu inferchidu dae sos ruju-biaitos. A su de 35 minutos arribat su de duos. Farias ghiat unu contratacu conca a sa porta de Guarna e Sau lu sighit. Cun unu movimentu de su corpus nche ponet in fora dae sos giogos sos defensores aversàrios e li nche passat sa botza a su cumpàngiu sardu chi, sena peleare meda nche la còllocat in intro.
Sa festa de sos sardos però durat pagu, sos òmines de Nicola incùrtziant s'isvantàgiu petzi duos minutos a pustis. Rosina òperat unu tiru lìberu chi nche traessat totu s'àrea de rigore e nch'intrat a su segundu palu, 2-1.

Su segundu tempus paret una fotocòpia de su primu. Sos casteddajos tenent carchi cosighedda in prus cunforma a sos aversàrios. In sos primos minutos ant sa possibilidade de sinnare su de tres, ma sos atacantes non manìgiant sa botza comente li deghet. Su ritmu de sa partida mènguat e, in pare cun issu, fintzas sa pretzisione in dae in antis de sa porta. Sos tiros de Farias e Melchiorri non sunt bastante pretzisos. De Luca ponet anneu a Storari a su de 70 minutos, ma su portieri non si lassat frigare e nche respinghet sa botza a foras. A chimbe minutos dae s'acabbu su Casteddu si balàngiat unu tiru de penalidade. Di Cèsare cumitit unu fallu a dannu de Sau in intro de s'àrea e s'àrbitru Pàsqua frùschiat. Làstima però chi su giogadore tonaresu si fatzat parare su tiru. In sos ùrtimos minutos su Bari proat a assachiare s'àrea ruju-biaita, ma su parègiu no arribat. Binchent sos sardos pro duos gol a unu.

S'ùrtima partida bìnchida in su Sant'Elia fiat sa de su 23 de santandria contra a s'Ascoli. Posca su calendàriu si nch'est fatu belle fitianu e sas fortzas cheriant partzidas intre copa e campionadu. Custu at cajonadu carchi parègiu chi si podiat evitare. Sos tres puntos de oe però sunt de importu mannu pro duos motivos: ca su Bari fiat una cuncurrente pro sa promotzione e ca su Crotone at paregiadu cun su Latina, reduende a unu puntu ebbia su vantàgiu chi teniat.Su 24 a sas 13:00 b'est Salernitana-Casteddu.

Formatziones

Casteddu: Storari, Pisacane, Salamon, Ceppitelli, Balzano, Fossati, Munari, Tello, Farias (77' Joao Pedro), Melchiorri (83' Cerri), Sau (88' Krajnc).
Allenadore: Màssimo Rastelli

Bari: Guarna, Sabelli, Di Cèsare, Contini, Gèmiti, Porcari (80' Sansone), Gentsòglou (63' Boateng), Valiani, De Luca (87' Petròpoulos), Maniero, Rosina.
Allenadore: Dàvide Nicola

Gol: 22' Melchiorri, 35' Sau, 37' Rosina