02/12/15

Casteddu. Isfratu Iperpan, sa chèscia de sos 80 dipendentes cara a sa Comuna.

de Maurìtziu Sale

Deretos Ansa. URL imàgine

Arriscant totu in unu de si torrare a disabudos, sos 80 dipendentes de Iperpan, unu intre sos supermercados prus mannos de Casteddu. Arriscu ingendradu a pustis chi su mere de sos locales in ue est aposentada sa butega, su notàriu Alberto Floris, at presentadu istàntzia de isfratu contra a su grupu cummertziale Superemme Spa.

Eris, sero sero, sena pèrdere duncas mancu un'ora de traballu, sos operajos ant manifestadu s'anneu issoro cara a su Palatzu cumonale, pro rechèdere cun fortza e urgèntzia s'interventu de s'amministratzione. In pare cun issos, pro solidariedade, b'aiat fintzas unos chentu traballadores de su matessi setore. «Custu supermercadu rapresentat su 15% de su faturadu totale de de su grupu cummertziale - at decraradu Giosepe Atzori de su sindacadu Fisascat Cisl - s'isfratu diat àere comente cunsighèntzia sa serrada e diat èssere unu dannu sotziale pro totu sa tzitade. Dannu chi non connoschet antepostu».

Sos sindacados de categoria ant addobiadu sos cabu-grupu de su Consìgiu comunale chi, a su chi narat su segretàriu generale de sa Filcams Cgil, Sergio Codonesu,«si sunt impinnende pro nch'ammaniare una rechesta a su sìndigu Zedda pro chi pighet in manos sa chistione e bi pòngiat rimèdiu sustenende s'optzione de sa clàusola sotziale». Est a nàrrere chi, si a bias bi diat intrare àteru operadore cummertziale in su matessi logu in ue oe b'est Iperpan, si devet impinnare a sarvare sos traballadores pighende·los suta su cumandu, sa ghia e s'amparu suos.

Sos matessi sindacados ant a addobiare a Màssimu Zedda su 9 de su mese de Nadale. Su 4, semper de Nadale, est fissada imbetzes s'udièntzia de isfratu in su Tribunale .