08/12/15

Còrsica, su Fn nch'intrat a s'Assemblée. Femu a Corsica e Corsica libera aunidos pro su segundu turnu

de Màuru Piredda

Is natzionalistas de Per a Corsica. Deretos Anne-Marie Leccia. Url imàgine

In totu s'istadu frantzesu ddoe at àpidu 110 localidades in ue su Fronte natzionale no at otènnidu perunu votu. In Còrsica sunt 31 is biddas anti Le Pen. Su partidu de Marine e Marion Maréchal si nch'est firmadu a su 10,58%. Pagu cosa cunforma a sa mèdia natzionale e a is logos in ue nch'at coladu su 40%. Ma su resurtu est bonu (bonu pro su Fn, nargiamus) si pigamus in cunsideru su 4,16% de is eletziones regionales antepostas. Gràtzias a sa pertzentuale otènnida su 6 de su mese de idas, su partidu de dereta natzionalista frantzesa nch'est torradu a intrare (dae su 1992) in s'Assemblée de Corse, su parlamentu regionale de s'ìsula.

Àtera noa chi benit dae cussa ala de li Bocchi di Bonifaciu est sa chi essit a campu dae banda de is natzionalistas corsos. Femu a Corsica de Gilles Simeoni (17,62%) e Corsica Libera de Jean-Guy Talamoni (7,72%) ant disinnadu de aunire is isfortzos pro su segundu turnu, su 13 de custu mese. Dd'ant annuntziadu a manera pùblica oe, in ocasione de a Festa di a Nazione, dae su Palatzu natzionale de Corte. Postos a cumone, is votos de ambas listas (chi dae imoe in susu ant a èssere rapresentadas dae sa sigla Per a Corsica) nche colant sa pertzentuale otènnida dae Prima a Corsica (18,42%). «S'obietivu de custa lista – at naradu Simeoni – est su de s'indiritzare a totus is natzionalistas. Ma no a issos ebbia. Sa vitòria chi cherimus est sa chi nos permitit de truncare su sistema chi at arreadu sa Còrsica».