10/12/15

Entes locales, essit a campu sa proposta de is tzitades mesanas. Abolotu in àula

de Màuru Piredda

Casteddu. Deretos lìberos. Url imàgine

Pìgliaru, in contu de tzitades metropolitanas, dd'aiat naradu: «Ddoe nd'at deghe in totu Europa, diat èssere assurdu chi sceti in Sardigna nd'istituamus duas». Comente a nàrrere: a Tàtari ddi bastet sa "de superfìtzie", de metropolitana. In sa matessi ocasione, durante un'addòbiu cun is delegatziones de s'Anci e de su Consìgiu pro is autonomias locales (de su 2 de custu mese), Pìgliaru aiat agiuntu chi «nemos nch'at a èssere lassadu a dae segus» e chi «amus a promòvere una pranificatzione sèria fintzas pro su chi pertocat is tzentros de mannària mesana». S'Anci at retzidu su messàgiu e, eris, at bogadu a campu sa proposta sua: una tzitade metropolitana e oto tzitades mesanas.

In tempos de tzitades capitales e de biddas chi current su perìgulu de devènnere "borghi autentici d'Italia", creschet duncas sa nomencladura de is tzentros urbanos sardos. Is tzitades mesanas, si sa proposta at a èssere atzetada, ant a pòdere èssere is chi nche colant is 25mìgia abitantes: Tàtari, S'Alighera, Terranoa, Nùgoro, Aristanis, Quartu Sant'Aleni, Carbònia e Igrèsias. Ischema simigiante meda (Ogiastra a banda) a sa partzidura de sa Sardigna - connota finas a pagu tempus a imoe - in oto provìntzias. Fintzas in custas tzitades (semper chi non si sèberet de abarrare comente Unione de Comunas) ddoe at a àere unu sìndigu metropolitanu. Comente in Casteddu. Tando est comente chi nd'apamus sete (ca S'Alighera bolet istare cun Tàtari e Quartu cun Casteddu). Tres in mancu de is chi tenet s'Europa.

Ma s'abolotu nch'est in Consìgiu. Ca sa minoria de tzentru dereta at abandonadu s'àula in polèmica cun sa Giunta. Pro s'opositzione sa proposta depet torrare in commissione. «Irresponsàbiles», ddis at rispostu su reladore de majoria Robertu Deriu. Martis chi benit nch'at a torrare totu cantu in àula. Emendamentos inclùdidos (su Psd'Az nd'at depositadu 1200, ma ddoe at tempus finas a martis a is 10.00 de mangianu).