24/12/15

Equitalia. Pignoramentu a sa Comuna de Ula(Ar), pro un'evasione fiscale de 80mìgia èuros

de Maurìtziu Sale

Deretos Ansa URL imàgine


In tempus de Pasca s’Istadu italianu, puntuale che relògiu isvìtzeru, non podiat no apannare su pòpulu sardu, giai bastante afrigidu dae àteras acontèssidas marigosas chi non connoschent - a dolu mannu - peruna die de festa. Grandu tiristratza intre sa Comuna de Ula, biddighedda de unas 600 ànimas in su coro de su Barigadu e Equitalia Spa. Su gigante chi tratat sos dèpidos pro contu de s'Istadu italianu, non tenet dudas: sa Comuna de Ula at evàdidu Iva e Irpef pro belle 80mìgia èuros (€70.955,00 in tzentèsimos).

Tando nch'at imbiadu a su Munitzìpiu, cun su tràmite de su tribunale de Aristanis, unu preavisu de pignoramentu de benes costoidos in logu angenu (Pignoramento presso terzi, narat sa lege italiana, de benes costoidos dae su tesoreri de su su Bancu de Sardigna). Pro unu valore de 70.955,00 èuros cun totu sos interessos cròmpidos finas a eris e in prus € 5.800,00 de gastu pro sa coberantza fortzada. Sa bidda e s'amministratzione totu, si sunt opostos a su provedimentu. 


Su sìndigu Ovìdiu Loi, decrarende chi «non b'at àpidu peruna evasione» e chi «sos pagamentos de sa Comuna sunt prus chi non regulares»  e chi «a testimonia bi sunt totu sos mandados e sas cuietàntzias de versamentu chi pertocant sas summas in esame. Summas aferentes a impostas giai pagadas a tempus issoro», si pigat tretu dae Equitalia afidende sos interessos de sa Comuna a s'abogadu Boelle Mìscali. Si sa cosa non si cumponet in antis cun mèdios extra-giuditziales, at a èssere su tribunale a istabilèssere a cale banda est sa resone. S'udièntzia est giai fissada pro su 19 de su mese de ghennàrgiu imbeniente.