13/12/15

Eurostat, in Europa su 17% de is domos est bòidu. In Itàlia su 27,7%

de Màuru Piredda

Deretos Getty/Telegraph. Url imàgine


Cantas bias amus intesu (e naradu, ammitamus·ddu) chi non ddoe nd'at de logu pro is chi fuent dae sa gherra e dae su fàmene? Unu muntone de bias? O carchi cosighedda de prus? Bene. Tando est pretzisu a dd'ischire su chi narat Eurostat. Pighende in cunsideru is 28 paisos de s'Unione europea is domos bòidas nche crompent a su 17% (de ses una). Sa pertzentuale creschet in s'Europa meridionale e, mancu a ddu nàrrere, s'Itàlia nche barigat cada record cun su 27,7%. A sa segura tocat de partzire is domos bòidas dae is domos pro is vacàntzias. Ma a sa segura si podet nàrrere chi ddoe at domos sena gente e ddoe at gente sena domo.