21/12/15

Fifa. Sunt oto sos annos de iscualìfica a Platini e a Blatter.

de Maurìtziu Sale

Deretos Michael Buholzer, Url imàgine


Sa corrutzione pertocat cale si siat setore e cale si siat faina umana. Non si nch'ischìrriat prus mancu su mundu de s'isport. Fresadu custu mangianu a dolu mannu dae una noa pagu galana. A Michel Platini e a Sepp Blatter, sos majores de su fùbalu internatzionale, su Comitadu èticu de sa Fifa (Fédération Internationale de Football Association) lis at comminadu 8 annos de suspensione dae cale si siat atividade ligada a su fùbalu. In prus de sos 8 annos e de sa dignidade afrigida dae sa cundenna, cara a su pùblicu islacanadu de sos amantiosos, una santzione pecuniària peròmine. 74mìgia de èuros a Platini, presidente de sa Uefa (Union européenne de football) e 50mìgia a Blatter presidente pròpiu de sa Fifa.

Sa càmera arbitrale de su Comitadu èticu de sa Fifa est istada grae comminende sa pena. At cuntestadu comente pagu craru, non giustificadu, in cunflitu de interessos e ascrivìbile duncas a corrutzione, su passàgiu de dinari (2milliones de francos isvìtzeros nda) dae Blatter a Platini in su 2011. Dinari pagadu pro «traballos petzi presuntos, chi non ant agatadu mai perunu iscumprou in sa realidade, ammaniados petzi in conca issoro, ma mai cumpridos, intre su 1998 e su 2001» - cunforma a sos tèrmines impreados dae sa giustìtzia isvìtzera in su documentu ufitziale. Perunu ispantu. Est a nàrrere chi custa pena fiat giai in àeras a dae chi su regulamentu previdit penas intre sos 5 annos de suspensione e s'iscualìfica a vida. Pena custa chi aiat giai rechèdidu e rivendicadu sa setzione investigadora de su Comitadu èticu subra mentovadu, unos cantos annos a oe.

Ma ite cheret nàrrere custa santzione? Est una forma de morte sotziale pro su mundu de su fùbalu. Una derrota umana e de categoria, pròpiu comente acontesset in su mundu de sa polìtica cara a eventos de custa genia. Ambos sos rapresentantes cundennados no ant a pòdere prus mancu pronuntziare su faeddu fùbalu. Nch'ant a èssere esclusos dae cale si siat faina potzat in carchi manera pertocare su mundu de sa botza. Perunu cuncursu. Peruna manifestatzione. In àteros faeddos, Platini no at a àere prus mancu su deretu de dispònnere sos palitos in su campu o de nche porrire sas petorinas o sa botza pro s'allenamentu de un'iscuadra de prima categoria. E mancu de intrare a logu de ispogiadòrgiu pro nche saludare sos giogadores. Mancari non siat professionistas o mancari siant pipios.
Isetende como su recursu - chi a sa segura ambos ant a opònnere - apamus de imparare chi non totus sa bardùfulas essint cun su crau deretu.