23/12/15

Frana in Tzina, 74 ispèrdidos. Agatadu unu pitzocu galu biu a pustis de 67 oras

de Lisandru Beccu

Deretos SkyTg24, Url imàgine

Nche l'ant bogadu biu a pustis de 67 oras. Sa frana nch'aiat imbèrghidu fintzas a Tian Zeming, unu pitzocu de 19 annos chi traballaiat in una de sas fàbricas de Shenzhen.
Duncas nche calat a 74 su nùmeru de sos tzivile ispèrdidos in sa disaura de sa tzitade tzinesa. Mancant a s'apellu 51 òmines e 25 fèminas. Tres dies a como unu montrigu fatu de ludu industriale e imbarratzu aiat tzèdidu tragende·nche palatzos, pessones e totu su chi addobiaiat in su caminu suo. In s'àrea de 20mìgia metros cuadrados bi sunt traballende 4mìgia pessones, ma prus nche colat su tempus e prus mènguant sas isperas de agatare gente ancora bia.