13/12/15

Intradas. Vertèntzia serrada. A Sardigna belle 600milliones

de Maurìtziu Sale

Deretos Ansa. URL imàgine

Su Presidente Pìgliaru, eris a mangianu, at acraridu su sestu tècnicu de su decretu, in pare cun sas normas atuativas, aprovados unas cantas dies a oe dae sa Cummissione paritètica Istadu-Regione, ghiada dae su deputadu(Pd) Frantziscu Sanna. Fiant presentes finas s'assessore de sa Programatzione, Boelle Paci, su deputadu Sanna in pessone e sos cumponentes regionales de sa Cummissione, Lisandru De Martini e Màriu Scano.

A cajone de sas normas atuativas prevìdidas in su de 8 artìculos de s'Istatutu, a sa Sardigna li tocant 894milliones de èuros pro sos arretrados dae su 2010 a su 2014 e pro totu su 2015. S'Istadu italianu nch'at giai versadu 300milliones , duncas como bi nde mancat 594 pro nche serrare sa vertèntzia. Sos belle 600milliones chi mancant ant a èssere versados in bator annos. Pagu prus o mancu 150milliones a s'annu a mòvere dae su 2016. Sena presse.

Pro su 2015 sa Regione at a àere una cumpartetzipatzione in contu de intradas dae s'Ires, dae sos giogos, dae riservas matemàticas e dae rèdditos dae capitale, pro un'importu de 135milliones, o barda. Ma paret chi b'apat finas carchi cosighedda in prus: sas resursas ant a intrare deretu a sas cassas regionales, sena colare in antis dae Roma. Pro sa Ras at a èssere prus fàtzile duncas su controllu de sas operatziones. Fintzas pro dare cara chi s'Istadu italianu non si nche pòngiat a unu chirru sas riservas erariales. Costumàntzias e consuetùdines, a dolu mannu, malas a mòrrere.