01/12/15

Iscolas multiculturales e bìsitas pastorales. Abolotu in Tàtari

de Màuru Piredda

Su Pìscamu Pàulu Atzei. Deretos arcidiocesisassari.it

Forsis s'imprenta e sa polìtica sarda, sighende s'àndala de sa fusione perfeta cun s'Itàlia, cheriant issas puru unu "caso Rozzano". E paret chi bi siant renèssidos pighende a codditos a Patrizia Mercuri, dirigente de s'iscola elementare de Santu Donadu, e a is insegnantes chi ant tentu sa matessi idea.

Est difìtzile a nàrrere chi unu pipiu de is iscolas primàrias apat una fide sua. Ma si pro unos cantos paret obligatòriu a fàghere cumbinare religione e cultura, non si podet cuare chi cussa est un'iscola multiculturale.

Movende dae custa beridade sa dirigente Mercuri at naradu chi nono a sa bìsita pastorale de su pìscamu tataresu Pàulu Atzei. Emmo a collaborare cun sa Crèsia turritana, pro àteros progetos, ma nono a cale si siat acollièntzia de òmines religiosos: «Non dìamus àere fatu intrare mancu s'Imam», at naradu Mercuri. Chi pro su sìndigu Nigola Sanna at cummìtidu un'errore.

Ma ite faghet su pìscamu cando intrat a un'iscola? Faeddat, a sa segura. E iscurtat. Ma podet èssere chi nch'intendat finas su chi non cheret.

Custu est su chi leghimus in un'artìculu de su setimanale diotzesanu "Libertà" essidu un'annu a como a pustis de una bìsita a s'Isitutu cumprensivu de Tiesi: «Padre Pàulu recurret a is mègius connoschèntzias suas, ma, mescamente, chircat de rispòndere sulenu cara a carchi provocatzione!». Is pitzocos aiant fatu finamentas carchi pregonta in contu de coja intre omosessuales.

Concruidu su tempus suo, Atzei aiat pedidu una pregadoria pro su màrtire Padre Ziranu mortu in Algeria in su 1603. «Ispantu - leghimus in "Libertà" -, sa majoria abarrat sètzida, a beru paret chi non chèrgiat pregare. Finas a cando sa professoressa, artziende sa boghe, ddos faghet pònnere a sa ritza». Ma fiant pagos is chi fiant preghende, e sa cosa no est andada a gèniu a su pìscamu. «Ddoe at de meledare», custa sa serrada de s'artìculu de "Libertà".

E tando meledu siat.