23/12/15

Ispànnia, su deretu a s'autodeterminatzione a pustis de is eletziones

de Màuru Piredda
«A su presente a su nessi 96 deputados subra de 350 chi cumponent su Parlamentu ispanniolu sunt, a manera esplìtzita, a favore de su deretu a s'autodetzisione. De tres belle una parte de sa Càmera. Est un'eventu insòlitu, singiale chi carchi cosa at mudadu». Comintzat gasi s'editoriale de Gara, giornale bascu serente a sa manca abertzale (patriòtica, Ndr). In su matessi artìculu benit ammentadu chi 36 parlamentares eletos dae Podemos, subra de 69, sunt galitzianos, bascos e catalanos. Aici sa serrada: «custu iscenàriu òbligat is indipendentistas e is democràticos bascos a torrare a cuntzepire is alleàntzias, sa tempìstica e is passos imbenientes».

Gara, in contu de Podemos, chistionat de «unionismu democràticu». E gasi est sa chistione. Podemos no est una fortza indipendentista, e custu non dipendet dae su fatu chi est una fortza presente in totu s'istadu ispanniolu. No est indipendentista ca punnat a una repùblica plurinatzionale fraigada a inghìriu de sa giustìtzia sotziale. Una repùblica in ue catalanos, galitzianos e bascos non devent èssere sutapostos a s'isciovinismu castillianu. Custa impostatzione, cun proportziones dèghidas ma sena timòria de faddire, la podimus agatare petzi una bia in s'istòria colada: in sa teoria leninista. E no est de badas chi Pedro Sánchez de su Psoe aiat bogadu a campu sa pantàsima de s'Unione soviètica, forsis cun s'obietivu de assuconare agigu de eletores.

Ma si Gara chistionat oe de alleàntzias, in Galìtzia sa cosa est mòvida dae tempus. Xosé Manuel Beiras, boghe de Anova irmandade nacionalista, aiat naradu chi «si bolimus chi sa Galìtzia comente natzione esèrtzitet sa soberania sua, est pretzisu a aprontare alleàntzias a livellu de istadu». De s'istadu ispanniolu, naturale. E difatis Anova, in pare cun Podemos, Esquerda unida e àteros, at pigadu parte a custas eletziones suta sa sigla En marea. Conchistende 6 iscrannos de is 36 mentovados dae Gara.

In Catalùnnia is eletziones ispanniolas nche sunt in sa mesa de sa Cup, su movimentu chi punnat a una repùblica catalana de màdrighe sotzialista. Comente amus naradu, is indipendentistas cun s'isteddada ruja (la estelada vermella) ant sighidu a pedire una presidèntzia diferente dae sa de Artur Mas, liberista e in fragu de corrutzione. Ma a su matessi tempus ant retzidu un'oferta pro chi non sigant a nàrrere chi nono. Domìniga ddoe at a èssere s'assemblea de su movimentu, in Girona. E in cue ant a seberare ite fàghere. Ma, deretu, una camba de sa Cup, Endavant, at naradu chi est mègius a torrare a votare in su mese de martzu «si nono est a regalare su capitale polìticu nostru a Podemos». Est craru chi ddoe apat timòria de pèrdere cunsensos comente est acontèssidu cun Bildu e Nós candidatura gallega est craru.

Galu non s'ischit si in Madrid ddoe ant a renèssere a formare unu guvernu. Su Psoe at retzidu prus de una pressione a tales chi non fagheret mancare su sustennu a su Pp de Mariano Rajoy. Sa presidente de s'Andalusia, sa sotzialista Susana Díaz, dd'at naradu a Sánchez de nche lassare a banda a Podemos. Pro sa grandu coalitzione si sunt espressadas finamentas is confindùstrias ispanniola (Ceoe) e catalana (Ec), timoradas dae s'ecuatzione autodeterminatzione = furriada a manca. Narende·li chi nono, a Rajoy, Sánchez dd'at torradu isceda a Pablo Iglesias, chi fiat contrariadu dae s'ipotesi de su sustennu sotzialista a su Pp. Ma Sánchez sighit a non bòlere atzetare cale siat arresonu in contu de autodeterminatzione e duncas est narende chi nono fintzas a Podemos e a is "lìnias rujas" suas. De ogni manera pro Sánchez is eletziones noas rapresentant «s'optzione ùrtima» e issu etotu non diat bòlere chi, torrende a votare, nche bèngiat barigadu.

Totu lassat a pensare chi in s'istadu ispanniolu s'est aberende unu perìodu tribuladu. E chi is inditos de s'editoriale de Gara potzant èssere realidade in su venidore imbeniente.