18/12/15

Isvètzia. Grandu profetu sa chida cun 30 oras de traballu

de Maurìtziu Sale

Deretos contropiano.org, Url imàgine


Est cumintzadu totu unos ses meses a como, cando sas maestràntzias infermierìsticas de unu ricòveru pro gente in edade, su Svartedalen de Göteborg, nche sunt coladas a sas 30 oras de traballu pro chida. Dae su mese de freàrgiu coladu, infermieris e operadores sòtziu-sanitàrios traballant 6 oras cada die pro chimbe dies cada chida. In s'ospìtziu bi traballaiat un'iscuadra de 64 infermieris a tempus prenu e 16 a mesu giorronada. Como, nche sunt colados totus a sas 30 oras pro chida. Est unu progetu pilota, custu, imbentadu e aviadu pro pòdere otènnere e averguare sos efetos chi una mèngua de sas oras de traballu, podet àere subra de sos traballadores. In contu de salude, de istrachidùdine, de profetu fìsicu e intelletuale, de mùtria. In unu faeddu: calidade. Siat de sa vida. Siat de su traballu.

In su matessi tempus, sos espertos sunt compidende sa matessi genia de traballu in un'àtera istrutura simigiante: su ricòveru de Solängen in ue però sas oras de traballu sunt abarradas che pare a su tempus coladu. Est a nàrrere 48 oras pro chida, partzidas in ses dies de traballu. Un'esperimentu sientìficu. Elaboradu in cada particulare cun cussèntzia e cumpetèntzias de primore. Unu grupu multidisciplinare de espertos, in ue b'at rapresentantes de sos meres, de sos sindicados e de sas maestràntzias, sighit die cun die, sos progressos de sa faina. Compidende, averguende, registrende e afinighende pro pòdere cunfrontare sos datos e istèrrere unu raportu dèghile e detalliadu. Sos resurtados bi sunt e pesant ispantu.


In ses meses in s'ospìtziu de Svartedalen sa fase isperimentale at dadu: Mèngua de sas ausèntzias dae su traballu pro maladia: dae su 6,4 a su 5,3%. Mèngua in su nùmeru de sos malàidos a trata longa (ausentes pro prus de 15 dies): dae su 3,23 a 2,68%. Mèngua in sas oras de traballu istraordinàriu o temporàneu. Sa diretzione at gastadu,in ses meses, 5.750 èuros de mancu cunforma a su tempus coladu. Mèngua in sa rechinta fìsica e in sa mùngia psicològica de sos traballadores. Echilìbriu intre famìlia e traballu megioradu e prus istàbile. S'introdutzione de sa chida curtza at cunsentidu, a totu sos infermieris chi fiant a mesu giorronada, unu traballu a tempus prenu. In prus s'ospìtziu de Svartedalen at assuntu, in ses meses, 14 infermieris noos a tempus prenu. Imbetzes in s'istrutura de Solängen sos datos rilevados sunt a s'imbesse. Sunt diferèntzias chi pesant subra de s'assentu polìticu e sotziale de sos traballadores. E un'impuntza a sos guvernantes isvedesos conca a una mèngua generalizada de s'oràriu de traballu. Chi siat custa s’àndala de sighire in contu de salude e de deretos laborales?

Naschet a sa sola su cunfrontu cun s'Itàlia e duncas - a dae chi bisamus a s'indipendèntzia pro su venidore - fintzas cun sa Sardigna. S'Isvètzia tenet unu territòriu de 450.295 km² e una populatzione de 9.596.436 abitantes. Duncas una densidade de 20 abitantes cada km². S'Itàlia tenet unu territòriu de 301.340 km² e una populatzione de 60.685.487 abitantes. Duncas una densidade de belle 202 abitantes cada km². S'Isvètzia est una monarchia parlamentare unicamerale cun 349 sègios. S'Itàlia est una repùblica parlamentare bicamerale cun 945 sègios, francu sos senadores - numenados dae su presidente de sa repùblica - chi abarrant in càrriga pro cantu campant.

S'Itàlia tenet una Costitutzione dae su 1948 in ue si podet lèghere unu de sos inditos prus curiosos e de importu pro su venidore de una natzione. Natzione chi tenet, a oe, in pessu 154 annos. In s'artìculu 1 si leghet chi s'Itàlia est una repùblica fundada subra de su traballu. Su tassu mesanu de disocupatzione in Itàlia est de su 12,9% (datos Eurostat de su 2014). In Sardigna est de su 19,8%(datos Istat de su 2014). Su prus partidu mannu est su Partidu democràticu chi in su nùmene non faghet perunu mentovu a su traballu. 

S'Isvètzia tenet - dae su 1975 - una Costitutzione noa. Documentu in ue, in perunu giassu, in perunu artìculu, si nche podet lèghere chi s'Isvètzia siat un'entidade - polìtica, sotziale e territoriale - fundada subra de su traballu.Su tassu mesanu de disocupatzione in Isvètzia est de su 7,6% (datosEurostat de su 2014). Su prus partidu mannu est su Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (sotzialdemocratzia de sos traballadores nda).