22/12/15

Joe Strummer, s'istraulleri proletàriu

de Màuru Piredda

Joe Strummer in unu murale de Noa York. Deretos lìberos. Url imàgine


Aiat feti chimbanta annos cando, su 22 de su mese de idas de su 2002, su coro suo si firmeit de su totu. John Graham Mellor non fiat unu musitzista ebbia. Antis, a comintzu non pensaiat chi issu etotu ddu podiat devènnere. «Pensaia chi petzi is chi teniant poderios mannos poderent sonare». Non si permitiat, duncas, de s'acostiare a Pete Townsend, a Chuck Berry, a Eddie Cochran, a Woody Guthrie. Ma una bia pigada in manos sa chiterra (e s'apoèrgiu Woody, in onore a chie cun sa chiterra "moriat" fascistas), su pitzocu nàschidu in Turchia e pàschidu peri su mundu, comintzeit a sestare sa personalidade sua. Finas a devènnere Joe Strummer, Joe s'istraulleri.


«Mi diat pràghere a pensare chi sa gente potzat mudare totu su chi bolet. Est a nàrrere cale si siat cosa in su mundu. Ammustra·mi cale si siat paisu...e in cue ddoe at a àere pessones chirchende de nche giùghere a tesu s'umanidade issoro. Sena cussa gente ses su nudda». Custu naraiat Joe, ca su tempus venidore - pro issu - non fiat galu iscritu. Issu, cun sa Telecaster niedda sua e cun is cumpàngios suos (Clash e Mescaleros in antis de totu), at iscritu sceti cantzones ammesturende punk, reggae, rock'n'roll e poesia meda, poesia proletària. Ma su venidore, a chitzo o a tardu, sa gente sua dd'at a iscrìere. E sa colunna sonora est seberada.