04/12/15

Laureados, s'Itàlia ùrtima in sa classìfica Ocse

de Màuru Piredda


Non nch'at coladu tempus meda dae cando su ministru de su Traballu, Giuliano Poletti, aiat naradu chi a si laureare cun su màssimu a 29 annos fiat tempus fuliadu: «Mègius cun 97 - ipse dixit - a 21. In Itàlia su tempus est unu problema mannu». E in cussa ocasione non fiat riferende·si a s'oràriu de traballu (chi, semper pro Poletti «est unu parametru betzu»). Sa noa, però, est chi s'Itàlia si nch'est positzionada in su chirru prus bassu de sa classìfica Ocse de is laureados intre is 25 e is 34 annos.

A su chi nos at naradu eris s'assòtziu Roars, petzi su 24% de is istudiantes, in intro de sa fàscia mentovada, nche concruit is istùdios. Roars nos ammustrat carchi datu de giudu pro cumprèndere sa cajone de custa «màllia niedda».


Ddoe essit a campu un'istòria diferente dae sa chi nos contant is guvernantes, semper oriolados pro su gastu pùblicu. S'Itàlia pro s'istrutzione universitària gastat petzi su 0,9% de su Pil. Peus de issa su Lussemburgu ebbia. Ma cussu paisu, ddu podimus nàrrere, est a tretu de ddu pòdere fàghere, a dae chi tenet unu rèdditu pro càpite agighigheddu prus artu de su nostru.

Tando bidimus chi, in s'istadu italianu, ddoe at unu ligàmene istrintu, intre is laureados e su livellu de gastu in s'istrutzione universitària in s'istadu italianu. S'arresonu a s'imbesse est chi un'universidade de calidade e gratùita diat pòdere "isfurrare" meda prus laureados. E, a sa segura, meda prus laureados giòvanos.