29/12/15

Lemmy, nàschidu pro pèrdere, bìvidu pro su rock

de Màuru Piredda

Deretos lìberos. Url imàgine

«L'ischis, so nàschidu pro pèrdere e su giogu est pro sos labados. Ma custa est sa vida chi mi praghet e non chèrgio bìvere in eternu». Ian Fraser Kilmister, est a nàrrere Lemmy, si nch'est mortu eris, pagas dies a pustis de àere cròmpidu 70 annos. Una vida bìvida impersonende s'ispìritu prus agreste de su rock and roll, cantende cun sa boghe sua fragiada dae su fumu e dae su bumbu e marrende su Rickenbacker suo.

Connòschidu dae su bonu de sos iscurtadores comente su cantante de sos Motörhead, Lemmy at produidu su mègius de sa mùsica pesante dae su comintzu de sos annos '70 cun sos Hawkwind, ambasciadores de su rock ispatziale e psichedèlicu. A pustis de s'arrestu pro possessu de anfetaminas, in su 1975 at formadu una banda noa, sos Bastards. Nùmene provisòriu, mudadu deretu in Motörhead pighende su tìtulu de una compositzione sua cun sa banda anteposta.

Camba de una trìbide (in pare cun Phil "Philty animal" Taylor, mortu duos meses a imoe, e Eddie "Fast" Clarke) chi nch'est colada a s'istòria, Lemmy, finamentas cun àteros cumpàngios de biàgiu (Brian Robertson, Würzel, Mikkey Dee e Phil Campbell), at bìvidu su tantu de nos frunire s'essèntzia de sa mùsica rock. Non b'at àteru ite nàrrere.