12/12/15

Livorno-Casteddu 1-1

de Lisandru Beccu


Oramai b'at duas partidas cada sete dies, cunsiderende sos turnos in intro de chida, sa Copa Itàlia e su campionadu. Oe est su turnu de su Livornu. S'iscuadra de su presidente Spinelli aiat cumintzadu bene s'istajone, ma manu manu at pèrdidu corfos, perdende fintzas positziones in campionadu.

Sa partida cumintzat e sa defensa livornesa faghet giai dannu. A su de tres minutos una botza chi nche fiat giai pèrdida dae sos ruju-biaitos nche la collit Ceccherini e nche la torrat a pònnere in mesu a s'àrea de penalidade. Faddina manna. A cue nche crompet su portieri, ma Marcu Sau l'antìtzipat dende sa botza a Barreca. S'apògiu a dae segus est automàticu, arribat Farias e a porta bòida nche marcat su vantàgiu. Sos toscanos chircant de acontzare sa partida, ma non sunt ordinados e su giogu chi produent no est dèghidu. S'àrbitru est custrintu a firmare sa partida in paritzas ocasiones ca sos nèrvios in mesu de su campu sunt agigu tropu. Su Livorno chircat in cada manera de nche sinnare su parègiu, a su de 39 minutos Vantagiato reclamat unu tiru de penalidade pro unu cuntatu cun Ceppitelli, ma su diretore de gara no est de sa matessi idea. Dae inoghe movet unu cuntratacu cun su Casteddu chi at sa possibilidade de nche marcare su de duos cun Melchiorri. Su giogadore, a sa sola in dae in antis de su portieri, ruet tocadu dae dae segus. Su pàrrere de s'àrbitru però est diferente: simulatzione e targhita groga. Tando bi proat Schiavone a paregiare, ma est Storari a li nàrrere chi nono. Sas iscuadras sunt longas meda e ambas ant giai fatu unu càmbiu cando arribat su momentu de sa pàusa.

Su segundu tempus pro sos òmines de Mutti cumintzat bene. Sos toscanos conchistant unu tiru lìberu dae 18-20 metros e Vantaggiato lu trasformat in gol. Storari abarrat pastinadu, forsis traìghidu dae sa barriera. Su resurtadu in s'istàdiu Armando Picchi est torra in echilìbriu perfetu. Su Casteddu andat torra a curtzu a su gol cun sa còpia Farias-Melchiorri, ma sa positzione de s'atacante de Treia no est regulare. In sos ùrtimos minutos de sa partida sos sardos chircant in cada manera de torrare in vantàgiu, ma non b'at remèdiu, Ricci rispondet bene e, in prus, s'istrachidùdine cumintzat a si fàghere intèndere. Nche l'acabbant cun unu parègiu. S'ischiat chi non diat èssere istada una passigiada, ma forsis s'iscuadra est cumintzende a acusare sos impinnos belle fitianos. Martis, in su Meazza, b'est sa partida de Copa contra a s'Internatzionale.


Formatziones

Livorno: Ricci, Schiavone, Gonnelli, Gasbarro, Moscati, Ceccherini (46' Calabresi), Comi (72' Palazzi), Lambrughi, Cazzola (10' Biagianti), Jelenic, Vantaggiato.
Allenadore: Bàrtolo Mutti

Casteddu: Storari, Balzano, Ceppitelli, Salamon, Barreca, Munari (46' Tello), Fossati, Joao Pedro (41' Di Gennaro), Farias, Melchiorri, Sau (75' Cerri).
Allenadore: Màssimo Rastelli

Gol: 3' Farias, 49' Vantaggiato