06/12/15

Luta contra a Daesh. Istados unidos e Rùssia in tratativas pro documentu Onu

de Maurìtziu Sale

Deretos Ansa/Epa URL imàgine


In su mese de freàrgiu Putin aiat impreadu su vetu contra a sa risolutzione chi su Consìgiu de seguràntzia de s'Onu nch'aiat ammaniadu pro arressare sa crèschida econòmica de Daesh. Oe imbetzes est tratende cun Obama pro unu testu chi previdit sa matessi atzione e sa matessi punna. 

Est sa prima borta, in s'istòria de sas Natziones aunidas, chi, a esaminare su testu, ant a èssere sos ministros de sas Finàntzias de sos bìndighi paisos aferentes a s'òrganu esecutivu de su Palatzu de bidru. Bìndighi ministros in una delegatzione ghiada dae Jacob Lew, su titulare de su dicastèriu americanu. A dae chi Washington, in custu momentu, tenet su turnu suo pro sa presidèntzia de su Consìgiu. Sunt noas chi at dadu a intèndere su New York Times.

Istende a su chi at decraradu Putin, su càmbiu de rota pro sa Rùssia fiat un'atu dèvidu, a pustis de sas acontèssidas in e cun sa Turchia. S'abbatimentu de s'aèreu militare russu pro manu turca at mudadu sentidu e disponimentu polìticu. Dae tando Putin at semper mòvidu acusas contra a Erdogan cunsiderende·lu unu grandu amparadore de Daesh. E acusende chi intertèngiat fintzas raportos cummertziales de contrabbandu, in àmbitu petrolìferu, cun su bèrtighe terrorìsticu jihadista chi ubidit a Abu Bakr al Baghdadi.

S'ambasciadore russu in s'Onu, Vitaly Churkin, cun tonos prus brandos e sena mentovare a Ànkara, at acraridu chi como Mosca cheret e pretendet mesuras noas chi nch'incruant s'òbligu, pro s'ufìtziu de su segretàriu generale, de refèrrere cale si siat violatzione de su vetu, previstu in su testu nou, de nch'ammaniare afares cun sos terroristas o de dispònnere finantziamentos, de cale si siat casta e in cale si siat manera, pro Daesh.

Ma no at chertu intrare in àteros detàllios, s'ambasciadore. No at chertu afinigare s'argumentu cun sos giornalistas de su Nyt. «Amus disinnadu de nch'ammaniare unu documentu comunu pro nch'imbèrghere semper de prus a su cugione sos chi costumant a fàghere afares cun Daesh», at decraradu Churkin, a su chi iscriet su Nyt. A bisu de s'ambasciadore russu , custa faina, ùnica finas a como e de importu mannu, «diat incruèschere sa positzione de sa comunidade internatzionale contra a Daesh e diat rèndere prus crara s'atzione de luta a su terrorismu, fintzas a oe agigu imbelada dae chistiones internas a cada paisu». 

Jacob Lew, serrende s'addòbiu, nch'at agiuntu  - semper a su chi si leghet in su Nyt -  chi«sos balàngios de s'Istadu islàmicu sunt prus chi non connotos, ma sos funtzionàrios ant ammìtidu chi medas particulares sunt agigu iscurigosos e malos a nche catzare. A nche lis segare sos finantziamentos internatzionales, duncas e a arressare cale si siat genia de finantziamentu at a èssere una intre sas solutziones prus balentes leadas finas a como contra a Daesh».