09/12/15

Màssimu Zedda: «Aunire su tzentru-manca contra a sa dereta populista». Impèigos noos pro Sinistra italiana

de Màuru Piredda

Deretos lìberos. Url imàgine

A pustis de is resurtados eletorales frantzesos, su sìndigu casteddaju Màssimu Zedda (in pare cun is collegas suos Doria e Pisapia) at ammaniadu un'apellu publicadu oe in su giornale italianu La Repubblica. Indiritzende·si a is partidos de su tzentru-manca ddis at pedidu de «non lassare campu lìberu a sa dereta populista». Pd e Sel «nche devent barigare is divisiones atuales». Su riferimentu est a sa collocatzione diferente cunforma a su guvernu Renzi, «ma traballamus pro chi custa fase siat unu momentu transitòriu, movende dae is Comunas».

In prus de dare a ischire chi «su sèberu de su candidadu a sìndigu podet èssere fatu petzi movende dae sa valutatzione de su traballu acumpridu» (e duncas narende chi s'issoro ddu est), Zedda e collegas nch'ant imbiadu, duncas, unu singiale finamentas a chie in custu periòdu bolet fraigare una manca autònoma dae su Pd.

A su nessi a livellu generale. Su segretàriu de Rifondazione Paolo Ferrero, in Casteddu pagas dies a imoe, at naradu chi su perìgulu de una bìnchida de is populistas est neghe de «is sotzialistas chi ant agiuadu a Le Pen» cun is polìticas issoro. E chi «su Pd est unu partidu de dereta» issu puru. Ma Rifondazione no at a nàrrere chi nono a Zedda e no est nemmancu a tretu de si nch'essire dae sa majoria regionale chi sustenet a Pigliaru.

Est a nàrrere, a manca is àeras sunt semper prus annuadas. A un'ala is chi narant chi nono a Renzi (ca Renzi etotu narat chi nono a un'idea de guvernu cun valores de manca) ma sighint a èssere ligados a su Pd a livellu locale; a s'àtera is chi movent dae su livellu locale torrare a bisare cambas de olia. Podet èssere, tando, chi siat custu su chi firmat su progetu "Sinistra italiana" e non is chistiones organizativas in contu de su sugetu nou (chie bolet unu partidu, chie una federatzione de siglas).