15/12/15

Mortu Armando Cossutta, su partigianu filu-sovièticu

de Lisandru Beccu

Deretos Si24, Url imàgine

Armando fiat unu dirigente comunista de àteros tempos, crèschidu in sa pelea anti-fascista e in sa Milanu operaja de sos annos chimbanta. Issu, partigianu, aiat leadu parte a sa resistèntzia contra a sos nazi-fascistas. Arrestadu e cundennadu a èssere fusiladu, si sarveit petzi ca su plotone ispareit in artu. A sa liberatzione l'at ofertu totu sa vida, dedichende·si a sa polìtica e ponende in pràtica sos pensos suos.

Si nche fiat iscritu a su Pci in su 1943. Est abarrada in s'ammentu de medas sa cuntierra cun Berlinguer in su 1981, cando su segretàriu tataresu aiat afirmadu chi sa Rivolutzione de santugaine fiat perdende potèntzia, e chi duncas, tocaiat de nche isòrvere sos raportos cun sos paisos de su blocu sovièticu. Deghe annos a pustis, contràriu a sas dinàmicas chi nche cheriant cantzellare sa manca comunista dae su labiolu de sa polìtica italiana, fundeit su Partidu de refundatzione comunista. Sos cuntrastos cun Bertinotti però non mancheint e tando acò chi in su 1998 arribeit su Pdci (Partidu de sos comunistas italianos). In su 2006 detzideit de si nche ritirare dae sa polìtica e disinneit de non si tesserare prus cun perunu partidu.

Bi creiat e b'at crètidu fintzas a s'ùrtimu in sos ideales comunistas, abarrende coerente cun sas ideas e cun sa fide sotzialista. Fiant custos sos elementos chi li faghiant bisare una sotziedade sena classes gestida dae su movimentu operaju. Custu fiat Cossutta, unu pùngiu, firmu, càrrigu de passione democràtica, de responsabilidade e de amore pro su Paisu e pro sa gente sua.