09/12/15

Nch'intreit a su Reichstag in su 1945, si nch'est mortu Nikolai Mikhailov Vielaliev

de Màuru Piredda

Deretos Evgenii Khaldei

Nikolai Mikhailov Vielaliev fiat unu de is militares sovièticos, s'ùrtimu in bida, chi pigheit parte a sa conchista de su Reichstag de Berlinu, in su 1945. Vielaliev teniat 93 annos e nch'at serradu is ogros suos in Santu Pedruburgu, eris. Nàschidu in chirros de Tver chimbe annos a pustis de sa rivolutzione bolscevica dae babbu e mama massajos, durante sa segunda gherra mundiale fiat unu tenente de s'Armada ruja. A pustis de su servìtziu militare in sa flota de s'Otzèanu Patzìficu, aiat traballadu pro baranta annos in sa fàbrica "Bandera ruja". In su Reichstag fiat in pare cun Abdulkhakim Ismailov, su chi artzieit sa bandera cun sa farche e su marteddu e chi bidimus in sa fotografia de Evgenii Khaldei.